COVB

Serveis a veterinaris

Premis VETS

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona posa en marxa la segona edició dels Premis VETS amb l’objectiu de reconèixer les millors iniciatives en l’àmbit de la veterinària que es duen a terme o s’ha dut a terme durant l’any 2022 al nostre entorn.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona posa en marxa la tercera edició dels Premis VETS amb l’objectiu de reconèixer les millors iniciatives en l’àmbit de la veterinària que es duen a terme o s’ha dut a terme durant l’any 2022 al nostre entorn.

En aquesta nova edició s’amplien les categories per tal de poder donar cabuda a tots els àmbits d’actuació i interès de la veterinària i que estan representats en el Col·legi.

Categories

Premi VETS a la ramaderia

Aquest premi vol reconèixer la tasca d’un professional o d’una granja en l’àmbit de la ramaderia.

Es vol premiar aquella iniciativa que té com a objectiu la millora de les instal·lacions i la qualitat de la producció, i que promouen la innovació, la sostenibilitat i /o el benestar animal.

Premi VETS a la clínica veterinària

Aquest premi vol reconèixer la tasca d’un professional o d’una clínica ve­terinària en l’àmbit de l’atenció als animals de companyia.

Es vol premiar aquella iniciativa que ofereix una millor assistència clínica als animals, que promou la prevenció i la tinença responsable.

Premi VETS a la seguretat alimentària

La vigilància i el control sanitari d’establiments, aliments i productes ali­mentaris són fonamentals per la protecció de la salut de la ciutadania.

Aquest premi vol reconèixer la tasca d’un professional o empresa que es dediquen a la fabricació, envasat, emmagatzematge, transport, distribu­ció, importació i venda d’aliments i begudes destinats al consum humà per millorar la qualitat dels processos a fi de protegir la salut dels con­sumidors.

Premi VETS a la protecció animal

Aquest premi vol reconèixer iniciatives individuals o col·lectives a favor del respecte i la dignitat dels animals i que lluiten contra qualsevol mena de maltractament d’animals de companyia o animals salvatges.

Es vol premiar activitats, accions o campanyes per promoure els drets dels animals i la tinença responsable.

Premi VETS a la trajectòria professional

Aquest premi vol reconèixer la trajectòria professional d’un/a col·legiat/ da del COVB que amb la seva tasca en qualsevol àmbit de la veterinària ha contribuït a fer avançar i créixer la nostra professió així com a donar-li més visibilitat social.

Premi VETS a la iniciativa pública

Aquest premi vol reconèixer la tasca que les administracions públiques duen en terme a favor dels animals, el manteniment dels ecosistemes i el medi ambient. Pot optar a aquest premi qualsevol administració que en el darrer any ha posat en marxa una iniciativa legislativa o acció envers la ciutadania per vetllar pel benestar i la protecció animal.

Premi VETS a la recerca

Aquest premi vol reconèixer la importància de la investigació pel desen­volupament de la veterinària.

Poden optar a aquest premi els investigadors o equips investigadors que en el darrer any han publicat els resultats d’un estudi que permetrà un major coneixement en l’àmbit veterinari o de la salut, una millora en la pràctica clínica assistencial o una millora en innovació, tecnologia o sos­tenibilitat.

Premi VETS One Health

El concepte One Health s’emmarca dins una estratègia mundial de salut pública per promoure la col·laboració interdisciplinària en la salut de les persones i els animals i la cura del medi ambient, entenent que totes tres estan profundament lligades.

Aquest premi vol reconèixer qualsevol iniciativa que sota el concepte One Health, Una salut, permeti avançar en la protecció de la salut pública.

Premi VETS ajuda i assistència

Són moltes les ocasions en què les persones i animals treballen plegats per tenir cura d’altres persones, mitjançant per exemple teràpies d’ajuda o assistint a les persones perquè puguin desenvolupar la seva vida amb normalitat.

Aquest premi vol reconèixer les iniciatives individuals o col·lectives en què els animals es converteixen en un element fonamental per millorar el benestar o la qualitat de vida de les persones.

Premi VETS al talent Universitari

Aquest premi vol reconèixer l’esforç i dedicació de l’alumne/a que ha aconseguit el millor expedient acadèmic en finalitzar els seus estudis a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest premi s’entregarà a proposta del Deganat de la Facultat i en funció del millor expedient acadèmic del curs 2021-2022.

Premi VETS periodisme i divulgació

Els mitjans de comunicació són una eina fonamental per donar a conèixer la tasca del veterinari i contribuir a divulgació de conceptes claus matèria de salut pública, benestar animal o protecció del medi ambient, entre altres.

L’objectiu d’aquest premi és reconèixer la tasca dels periodistes, comunicadors i divulgadors als mitjans de comunicació, per la seva contribució a la divulgació i apropament de la veterinària a l’opinió pública.

Premi Honorífic del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

Amb aquesta distinció, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona vol reconèixer i agrair públicament a una persona o a un col·lectiu, tant de dins com fora de l’entorn veterinari, per la a seva contribució al creixement de la professió veterinària, la divulgació de la tasca veterinària, el benestar animal o la protecció de l’entorn i els ecosistemes, entre d’altres, amb una visió global, transversal i integradora.

Els candidats a aquest premi seran proposats pel Jurat dels Premis Vets 2022.

Jurat

El jurat del “Premis VETS 2022” estarà format per entre 20 i 25 membres: els membres de la Junta de Govern del COVB més altres persones fins als 20 o 25 membres triades per la seva rellevància dins de l’àmbit de la Veterinària que escolliran el millor candidat de totes les categories anun­ciades.

La Junta del COVB designarà les persones membres del jurat.

També serà tasca del Jurat proposar i escollir per consens el Premi Hono­rífic del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona 2022.

 

Bases dels Premis VETS

Qualsevol col·legiat i col·legiada pot proposar al COVB dins el període es­tablert, les persones, entitats, empreses que consideri oportunes, mitjan­çant el formulari de candidatures:

Formulari de candidatures Premis VETS 2022

Els col·legiats poden presentar la seva pròpia candidatura o de tercers, excepte en el cas del Premi a la Trajectòria Professional que hauran de ser proposats per tercer.

Només es pot presentar una candidatura per categoria.

La forma d’elecció dels guardonats es farà a través d’un jurat integrat per 20 – 25 persones incloent els membres de la Junta de Govern del COVB i altres persones de destacada rellevància.

El Jurat es reserva el dret a demanar més informació a les persones que enviïn les candidatures.

El jurat actuarà d’acord amb les bases del Premis VETS.

El jurat actuarà col·legiadament i prendrà els acords per majoria de vots. En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat de president.

En el cas que algun dels membres del jurat, per causa de força major, no pogués assistir i emetre el seu vot el dia del veredicte, l’haurà de fer arribar per escrit al President del COVB per email (presidencia@covb.cat).

El jurat determinarà els criteris de valoració de les candidatures premi­ades, que quedaran reflectits en l’acta de la concessió dels premis, així com les motivacions de la sentència. Les decisions del jurat seran inapel·lables. La presidència vetllarà perquè s’acompanyi al resultat de la vota­ció una resolució motivada que es farà constar en acta, i també constarà els noms dels guardonats, que necessàriament haurà de ser una perso­na/es física o jurídica.

El jurat tindrà en compte totes les propostes, sempre que no hi hagi con­tradicció amb les bases.

Els premis s’atorgaran per majoria de vots. En cap cas podran quedar deserts.

El COVB declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. Només les dades d’aquesta fitxa d’inscripció seran els que figurin en qualsevol informació que l’organització faciliti sobre les candidatures.

El premi constarà d’una escultura elaborada per a l’ocasió. No hi haurà premi dinerari.

Termini i lliurament

El termini d’enviament de propostes per als PREMIS VETS 2022 en aquesta convocatòria finalitzarà el 12 de desembre de 2022.

Els premis es lliuraran en un acte que tindrà lloc el 15 de de febrer 2023 a l’Auditori AXA (Avinguda Diagonal, 547 de Barcelona) a les 19.30 hores.

La participació en el premi implica l’acceptació d’aquestes bases. La interpretació d’aquestes bases correspon a la Junta de Govern del COVB.

Documentació: