COVB

Serveis a particulars

Reglament per l’exercici professional en una clínica d’animals de companyia

El Consell de Col·legis Veterinaris d’Espanya ha aprovat un nou Reglament per a l’exercici professional en les clíniqies d’animals de companyia. En ell apareix la figura del director facultatiu. També s’amplia la definició de “clínica d’animals de companyia” i es defineix el tipus d’atenció sanitària que es pot dur a terme en cada tipus de centre (consultori, clínica, hospital i centre de referència), separant molt bé les cirurgies majors de les menors.

El nou Reglament estipula els requisits mínims d’un consultori, que ha de disposar de: aigua calenta i freda, de materials medicoquirúrgics, i d’esterilització, microscopi, termòmetre, fonendoscopi, ambú i traqueotubs. Desapareix el requisit de disposar d’una superfície mínima de 30 metres quadrats.

Defineix també que les cirurgies majors inclouen les esterilitzacions i que necessiten quiròfan independent, gasos medicinals i monitorització anestèsica. També, que les cirurgies menors són aquells procediments quirúrgics senzills i de curta durada, realitzats sobre teixits superficials, amb anestèsia local i baix risc per a la salut del pacients, i que no fan esperar complicacions ni tasques de reanimació.

La figura del veterinari responsable queda substituïda per la del director facultatiu, que només podrà ser un veterinari col·legiat i que s’ocuparà de custodiar la documentació oficial i vetllar pel seu bon ús; de garantir la veracitat de la informació comercial del servei de l’establiment; d’inscriure l’establiment al Registre de Centre, comunicant qualsevol modificació al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), i de vetllar pel compliment del Reglament.

L’actualització del Reglament respon a la necessitat d’adaptar-lo als avenços de la ciència veterinària i a la normativa de lliure prestació de serveis, evitant introduir obstacles que es puguin considerar contraris a la lliure competència.

DESCARREGAR REGLAMENT