COVB

Col·legi

Comitès assessors

L’objectiu d’aquest comitè és vetllar pel compliment del Reglament per a l'exercici professional en clíniques de petits animals a la província de Barcelona.

El Comitè Assessor per a la clínica d’animals de companyia, té com a funcions principals regular el Registre de Centres Veterinaris i de Professionals, assessorar els clínics d’animals de companyia, vigilar el compliment de la normativa d’aplicació i promoure la millora de la qualitat dels centres, així com del reconeixement social del sector.

Igualment el Comitè coordina i promou les denúncies de sospites d’irregularitats en l’àmbit dels animals de companyia (vendes irregulars, estafes, maltractaments, etc) i col·labora per que el Col·legi pugui exercir les seves funcions de lluita contra les pràctiques irregulars la competència deslleial i l’intrusisme professional.

També promociona la formació continuada, en especial en l’àmbit de la gestió i els tràmits i actua com a nexe d’unió amb la Junta de Govern, elevant propostes d’actuació a aquest òrgan i mantenint-la informada de les seves activitats.

Membres del comitè
 • Manel Oms Pueyo (President, Col. B-532)
 • Íñigo Lyon Magriñá  (Col. B-882)
 • Sílvia Serdà Cabré  (Col. B-1301)
 • Mª Soledad de Irala Indart  (Col. B-1215)
 • Alberto Clemente Bautista (Col. B-2562)
 • Rosa Sanchez Pulido, (Col. B- 2350)

Última actualització: 03/08/2021

El Comitè de Deontologia té com objectiu fonamental garantir que l’exercici professional de les persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació a l’exercici de la Veterinària, i en especial garantir el compliment de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (RESOLUCIÓ JUS/3008/2015, de 17 de desembre, publicada al DOGC de 05.01.2016), per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Codi Deontològic per l’exercici de la professió Veterinària aprovat per l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de 15 de desembre de 2018 i la normativa reguladora de la professió veterinària i la administrativa d’aplicació.

Està constituït per deu persones col·legiades i dos suplents, entre els que hi ha un president i un secretari.

Membres del comitè
 • Joan Casany (President. Col B-862)
 • Noemi Gali (Col B-1964)
 • Esther Fernandez (Col B-1906)
 • Marta Arboix (Col B-1711)
 • Anna Bertó García (Col B-4412)
 • Joaquim López-Grado (Col B-1503)
 • Martí Pumarola Batlle (Col B-2432)
 • Jordi Serratosa (Col B-699)
 • Toni Claria (Col B-2063)
 • Anna Mur (Col B-4290)

Substitut: Jose Manuel Mora (Col B-2726)

Els membres del comitè són proposats per la Junta  i elegits en Assemblea General Extraordinària.

 • Assessorar en qüestions relacionades amb la protecció i el benestar dels animals a persones veterinàries, particulars i entitats.
 • Suport en l’exercici en nuclis zoològics amb col·lectivitats d’animals.
 • Aquesta Comissió pretén contribuir a una més ordenada i cohesionada actuació de les veterinàries/veterinaris de col·lectivitats resolent els seus dubtes i gestionant les seves necessitats, i traslladar a les
 • Administracions públiques implicades les propostes d’actuació.
 • Promoure la formació continuada.
 • Facilitar informació i unes eines correctes a la Veterinària per desenvolupar la seva funció pedagògica amb les persones posseïdores d’aquests animals per tal d’informar-les sobre els seus drets així com del tracte i de les condicions adients per un correcte estat de cada tipus d’animal. Per assolir aquestes fites és important establir protocols d’actuació amb les Administracions competents en aquesta matèria per facilitar l’aplicació de la normativa protectora dels animals de companyia.
Membres del comitè
 • Helena Arce Col. B-3397 (Presidenta)
 • Ana Ortuño Col. B-1267
 • Laura Almarcha Col B-1857 (substituta)
 • Ana Martínez Cano Col B-3483
 • Diego Morgades Gras Col B-5231
 • Laura Casanovas Navarro Col B-5040

Cuidem dels teus