COVB

Col·legi

Comitès assessors

L’objectiu d’aquest comitè és vetllar pel compliment del Reglament per a l'exercici professional en clíniques de petits animals a la província de Barcelona.

El Comitè Assessor per a la clínica d’animals de companyia, té com a funcions principals regular el Registre de Centres Veterinaris i de Professionals, assessorar els clínics d’animals de companyia, vigilar el compliment de la normativa d’aplicació i promoure la millora de la qualitat dels centres, així com del reconeixement social del sector.

Igualment el Comitè coordina i promou les denúncies de sospites d’irregularitats en l’àmbit dels animals de companyia (vendes irregulars, estafes, maltractaments, etc) i col·labora per que el Col·legi pugui exercir les seves funcions de lluita contra les pràctiques irregulars la competència deslleial i l’intrusisme professional.

També promociona la formació continuada, en especial en l’àmbit de la gestió i els tràmits i actua com a nexe d’unió amb la Junta de Govern, elevant propostes d’actuació a aquest òrgan i mantenint-la informada de les seves activitats.

Membres del comitè
 • Ares Burballa Tàrrega  (Col. B-4373)
 • Sílvia Vilanova Boqueras  (Col. B-1131)
 • Irene López Herrero (Col. B-3658)

ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL COMITÈ DE CLÍNIQUES D'ANIMALS DE COMPANYIA

Última actualització: 03/08/2021 El Comitè de Deontologia té com objectiu fonamental garantir que l’exercici professional de les persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació a l’exercici de la Veterinària, i en especial garantir el compliment de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (RESOLUCIÓ JUS/3008/2015, de 17 de desembre, publicada al DOGC de 05.01.2016), per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Codi Deontològic per l’exercici de la professió Veterinària aprovat per l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de 15 de desembre de 2018 i la normativa reguladora de la professió veterinària i la administrativa d’aplicació. Està constituït per deu persones col·legiades i dos suplents, entre els que hi ha un president i un secretari.

Membres del comitè
 • Marta Arboix (Presidenta, Col. B-1711)
 • Vanessa Bentanachs (Col. B-5261)
 • Antoni Clària (Col. B-2063)
 • Esther Fernandez (Col. B-1906)
 • Noemí Galí (Col. B-1964)
 • Joaquim Lopez-Grado (Col. B-1503)
 • Jordi Manubens (Col. B-561)
 • Martí Pumarola (Col. B-2432)
 • Ainoa Rodríguez (Col. B-5631)
 • Jennifer Strauss (Col. B-4297)

Els membres del comitè són proposats per la Junta  i elegits en Assemblea General Extraordinària.

 • Assessorar en qüestions relacionades amb la protecció i el benestar dels animals a persones veterinàries, particulars i entitats.
 • Suport en l’exercici en nuclis zoològics amb col·lectivitats d’animals.
 • Aquesta Comissió pretén contribuir a una més ordenada i cohesionada actuació de les veterinàries/veterinaris de col·lectivitats resolent els seus dubtes i gestionant les seves necessitats, i traslladar a les
 • Administracions públiques implicades les propostes d’actuació.
 • Promoure la formació continuada.
 • Facilitar informació i unes eines correctes a la Veterinària per desenvolupar la seva funció pedagògica amb les persones posseïdores d’aquests animals per tal d’informar-les sobre els seus drets així com del tracte i de les condicions adients per un correcte estat de cada tipus d’animal. Per assolir aquestes fites és important establir protocols d’actuació amb les Administracions competents en aquesta matèria per facilitar l’aplicació de la normativa protectora dels animals de companyia.
Membres del comitè
 • Helena Arce (Presidenta, Col. B-3397)
 • Ana Ortuño (Col. B-1267)
 • Ana Martínez Cano (Col. B-3483)
 • Diego Morgades Gras (Col B-5231)

Substituta: Laura Almarcha (Col. B-1857)

El Comitè de la Veterinària de Granges del COVB té les següents competències, atribucions i funcions: 1. Treballar per dotar de contingut, reconeixement social i eines a la figura de la veterinària o veterinari de granja, en tant que encarregada o encarregat d'assessorar i informar a l'explotació sobre les obligacions i requisits de la normativa sectorial en matèria de bioseguretat, maneig dels animals, higiene, sanitat i benestar animal, per tal de prestar un assessorament permanent a les granges. 2. Col·laborar amb la Junta Directiva del Col·legi, a petició de la mateixa o per iniciativa pròpia en l'elaboració i aplicació de la normativa sectorial, proposant les actuacions legals i les mesures que s’escaiguin. 3. Atendre les consultes sobre qüestions relacionades amb la producció animal de persones col·legiades, de la ciutadania i dels mitjans de comunicació. 4. Col·laborar, a petició de la Junta de Govern, amb l'Administració Pública en aquelles iniciatives que puguin afectar a aquesta especialitat de la Veterinària. 5. Definir els criteris d’interpretació i aplicació de la normativa sectorial que elevarà als oportuns efectes al Departament competent en matèria de sanitat animal. 6. Promoure la formació continuada de les persones col·legiades i del personal de suport. 7. Anàlisi de la informació sectorial. 8. Divulgar tot tipus d'informacions i notícies que puguin servir per donar a conèixer i millorar la Veterinària de granja i participar juntament amb la Junta de Govern en la difusió de la tasca d’aquest col·lectiu professional per obtenir aliments segurs i respectuosos amb el medi ambient i el benestar animal. 9. Qualsevol altre que resulti rellevant per aquest sector i per assolir els seus reptes.

Membres del comitè

El Comitè de la Veterinària de Granges del COVB es composarà dels següents membres:

 • Lali Coma Feliu (Presidenta, Col. B-2353)
 • Anna Romagosa Mestres (Col. B-1844)
 • Francesc Vinyoles Tarragó  (Col. B-942)
 • Josep Oriol Franquesa Oller (Col. B- 2797)
 • Josep Soler Cucurella (Col. B- 2186)
 • Josep Clavell Martínez (Col. B-3441)

 

 

 

Els principals objectius del Comitè són:

 • Impulsar la formació continuada científica
 • Facilitar l’accés i el coneixement actualitzat als nous estudis científics
 • Transparència en la selecció de ponents del més alt nivell
 • Emetre informes i dictàmens basats en l’evidència científica
 • Promoure emissió d’informes científics necessaris: foment de protocols d’actuació veterinària
 • Divulgar el coneixement veterinari als mitjans
 • Presentar anualment una proposta formativa i una memòria econòmica

Cuidem dels teus