COVB

Col·legi

Comitès assessors

L’objectiu d’aquest comitè és vetllar pel compliment del reglament per a l'exercici professional en clíniques de petits animals a la província de Barcelona.

Membres del comitè
 • Manel Oms Pueyo (President, Col. B-532)
 • Íñigo Lyon Magriñá  (Col. B-882)
 • Sílvia Serdà Cabré  (Col. B-1301)
 • Mª Soledad de Irala Indart  (Col. B-1215)
 • Alberto Clemente Bautista (Col. B-2562)

El Comitè de Deontologia té com objectiu fonamental garantir que l’exercici professional de les persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació a l’exercici de la Veterinària, i en especial garantir el compliment de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (RESOLUCIÓ JUS/3008/2015, de 17 de desembre, publicada al DOGC de 05.01.2016), per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Codi Deontològic per l’exercici de la professió Veterinària aprovat per l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de 15 de desembre de 2018 i la normativa reguladora de la professió veterinària i la administrativa d’aplicació.

Està constituït per deu persones col·legiades i dos suplents, entre els que hi ha un president i un secretari.

Membres del comitè
 • Dra. Luisa Amoribieta López (Presidenta, Col. B-487)
 • Sra. Marta Arboix Baltà (Col. B-1711)
 • Sra. Anna Bertó Garcia (Col. B-4412)
 • Sra. Esther Fernandez Plana (Col. B-1906)
 • Sra. Noemí Galí Hernández (Col. B-1964)
 • Sr. Joaquim López-Grado Padreny (Col. B-1503)
 • Sr. Òscar Ortega Benito (Col. B-3130)
 • Sr. Isidre Otero San Mauricio (Col. B-2967)
 • Dr. Martí Pumarola Batlle (Col. B- 2432)
 • Dr. Jordi Serratosa Vilageliu (Col. B-699)

SUBSTITUT:

 • Dr. Javier de Benito Langa (Col. B-692)

Els membres del comitè són proposats per la Junta  i elegits en Assemblea General Extraordinària.

La funció principal d’aquesta comissió és l'assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb la protecció dels animals de companyia, mitjançant la promoció de conductes cíviques i de la tinença responsable dels animals. La importància que han adquirit els drets dels animals, així com l'especialització i l’avenç de la ciència veterinària, fa palesa la necessitat d’aplicar els coneixements sobre salut i benestar animal a la protecció d'aquests animals.

Membres del comitè
 • Jaume Fatjó (President, Col. B-1980)
 • Helena Arce (Col. B-3397)
 • Ana Ortuño (Col. B-1267)
 • Laura Almarcha (Col. B-1857)
 • Lourdes Farré (Col. B-2421)
 • Esther Fernandez (Col. B-1906)
 • Aurora Alba (Col. B-2885)

Cuidem dels teus