COVB

Col·legi

Normativa col·legial

Contingut actualitzat a 27/02/2024

 

NORMATIVA COL·LEGIAL

 

 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals

Descarregar document

 • RESOLUCIÓ JUS/3008/2015, de 17 de desembre, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, publicats al DOGC de 05.01.2016.

Descarregar document

 • RESOLUCIÓ JUS/1770/2023, de 19 de maig, de modificació dls Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (publicada en el DOGC de 30.05.2023). La modificació afecta als articles 32.2 i 33 dels Estatuts vigents.

Descarregar document

 • Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de companyia aprovat per l’Assemblea General de Presidents d’11 de juliol de 2015 del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya.

Descarregar document

Descarregar Annex I

Descarregar Annex II

 • Reglament de creació i funcionament del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals del COVB de 24 de març de 2021.

Descarregar document

 • RESOLUCIÓ JUS/1888/2008, de 10 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de constitució i funcionament del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

Descarregar document

 • Normes Deontològiques Comuns de la Professió Veterinària Catalana del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de 27 de maig de 2002.

Descarregar document

 • Codi Deontològic per l’exercici de la professió Veterinària aprovat per l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de 15 de desembre de 2018.

Descarregar document

 • Reglament de creació del Comitè de la Veterinària de Granges

Descarregar document

 • Reglament de creació del Registre de Professionals i de Centres dedicats a la clínica d’animals de companyia, “RECAC” i del Comitè Assessor per l’Exercici Clínic amb Animals de Companyia del COVB

Descarregar document

 • Reglament de creació del Comitè Científic de la Veterinària del COVB

Descarregar document

 

PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ ENFRONT SITUACIONS D’ASSETJAMENT EN GENERAL I VIOLÈNCIA SEXUAL DEL COVB

El COVB posa en marxa el seu Protocol per a la prevenció, detecció i intervenció, enfront situacions d’assetjament en general i de violència sexual (assetjament sexual, per raó de sexe, per raó d’orientació sexual o per raó d’identitat i expressió de gènere).

Descarregar decàleg PDF

 

FUNCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES DEL COVB

Són funcions del COVB les següents:

1. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió veterinària, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

2. Les funcions d’aquest Col·legi són totes les que la llei assenyali, i particularment les següents:

a. Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, a la deontologia i a les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. A aquest efecte, el Col·legi ha d’ordenar en l’àmbit de la seva competència l’exercici de la professió veterinària d’acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i proposar a l’Administració l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la professió.

b. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió veterinària, adoptant, si escau, les mesures i les accions que estableix l’ordenament jurídic.

c. Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats en els termes establerts legalment.

d. Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades amb els termes i els efectes que determini la normativa corresponent.

e. Participar en el procediment d’obtenció de l’acreditació d’aptitud per a l’exercici de la professió veterinària, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

f. Participar en l’elaboració dels plans d’estudis o de formació continuada. Promoure i facilitar la formació contínua dels col·legiats que permeti garantir llur competència professional. A aquest efecte, el Col·legi pot col·laborar previ acord amb les universitats i subscriure amb aquest fi els acords corresponents. El Col·legi organitzarà de manera permanent activitats formatives d’actualització professional dels col·legiats i expedirà certificacions acreditatives de la participació dels assistents a dites activitats, conjuntament, si escau, amb les universitats.

g. Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

h. Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials o per entitats privades.

i. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió veterinària incloent-hi les condicions d’exercici, així com les seves funcions, els títols acadèmics i professionals, el règim d’incompatibilitats i la regulació de les societats professionals, o la institució col·legial.

j. Procurar enaltir el prestigi de la professió. A aquest efecte, procurarà dels particulars, de les corporacions i de les entitats el màxim respecte i consideració per als col·legiats i les col·legiades que s’hi relacionin o en depenguin.

k. Representar i defensar els interessos professionals, tant davant l’Administració com en el camp privat.

l. Facilitar a les persones usuàries i consumidores informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.

m. Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en general.

n. Posar a disposició dels professionals tota la informació necessària per accedir a la professió i per al seu exercici, facilitant-los la gestió dels tràmits relacionats amb la col·legiació i l’exercici professional.

o. Intervenir, per la via de la mediació o de l’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

p. Posar a disposició de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis professionals, i també de les persones col·legiades, la informació sobre els Estatuts col·legials, els codis deontològics i de bones pràctiques de la professió, les dades professionals de les persones col·legiades, les vies de reclamació i queixes relatives a l’activitat col·legial o de les persones col·legiades, els recursos que es poden interposar en cas de conflicte i les mesures necessàries per fer efectives les obligacions esmentades.

q. Custodiar, a petició del professional o la professional i d’acord amb els Estatuts, la documentació pròpia de la seva activitat que es vegin obligats a guardar de conformitat amb la normativa vigent.

3. Exercir altres funcions públiques pròpies de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya per via de delegació en els termes establerts al corresponent conveni.

4. Les altres funcions imposades per la legislació, les que siguin pròpies de la seva naturalesa i les finalitats del Col·legi o les que beneficiïn la professió o les persones col·legiades.

 

CUIDEM DELS TEUS

Cuidem dels teus