COVB

Serveis a veterinaris

Com col·legiar-se?

Contingut actualitzat a 20/03/2023

 

10 MOTIUS PER COL·LEGIAR-SE AL COVB:

 1. Formació contínua: Per ampliar coneixements gràcies a una oferta de formació, que inclou cursosi seminaris sobre una gran varietat de temes relacionats amb la professió.
 2. Cobertura i assessoria jurídica: Per gaudir de la cobertura i l’assessorament legal dels serveis jurídics del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) per fer front a situacions com ara una denúncia o qualsevol tipus d’incident durant la pràctica professional.
 3. Gestoria: Per tenir accés a als serveis d’una gestoria especialitzada en el sector veterinari.
 4. Taulell d’ofertes Laborals: Per poder inscriure’s a ofertes de feina .
 5. Assegurança de Responsabilitat Civil: Per tenir la possibilitat de contractar l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional (RCP) a través del Col·legi, amb els avantatges corresponents.
 6. Comitè de Deontologia: Per consultar experts en deontologia, que resolen dubtes i problemàtiques sobre l’ofici. Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia, que vetlla pel compliment del reglament per a l’exercici professional en clíniques de petits animals. Comitè de Veterinaris per a la Protecció Animal, que dóna assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb la protecció dels animals de companyia. Comitè de la Veterinària de Granges que dóna assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb els animals de granja.
 7. Biblioteca especialitzada: Per tenir accés als milers de llibres d’una biblioteca especialitzada en temes veterinaris.
 8. Xarxa professional: Per compartir la passió, les preocupacions, els reptes i les alegries de la professió veterinària amb els altres col·legiats.
 9. Vessant lúdic: Per participar en les activitats lúdiques que organitza el COVB, que a més d’estrènyer vincles entre els professionals, inclouen els familiars en jornades com la del Patge Reial, al gener, o el dia del patró dels veterinaris, Sant Francesc d’Assís, a l’octubre.
 10. Força gremial: Per formar part d’una organització professional que vetlla, des de la seva fundació, pels interessos dels veterinaris, que gaudeix de prestigi per la seva feina ben feta i que aposta per la unió per sumar força i fer sentir la seva veu.

A continuació trobareu tota la informació necessària per a formar part del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB). Feu clic a l’opció que millor descrigui la vostra situació o les vostres necessitats:

 

VETERINARIS EXERCENTS

Són aquelles persones en possessió del títol que habilita per l’exercici de la veterinària, i que es volen incorporar al Col·legi a veterinaris per exercir aquesta professió per compte propi o d’altri.

PRIMERES COL·LEGIACIONS

 • Document d’exempció de  la quota del COVB, durant el primer any pels veterinaris/àries  que es col·legiïn per primera vegada a Espanya. Descarregar

Documentació necessària:

 • Títol de Grau o Llicenciatura en Veterinària (títol original i fotocòpia compulsada original) o CST (Certificat Supletori del Títol) original o signat de manera digital pel/per la Rector/a, amb el codi de verificació, que incorpori el Número de Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials.
 • Fotocòpia de la cara frontal del DNI.
 • Enviar fotografia tipus carnet, en format jpg, al correu covb@covb.cat.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud opcional d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud informació condicions d’assegurança de vida. OPCIONAL.

Segons la modalitat d’exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc…).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

SEGONES COL·LEGIACIONS A BARCELONA COM A COL·LEGIAT EXERCENT

La documentació necessària és:

 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud opcional d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud informació condicions d’assegurança de vida. OPCIONAL.

Segons la modalitat d’exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc…)

Es conserva el mateix número de Col·legiat.

* Reingressos: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

 

VETERINARIS PROCEDENTS D’ALTRES COL·LEGIS

La documentació necessària és:

 • Certificat de col·legiació del Col·legi de procedència en el qual es faci constar que s’està al corrent dels pagaments i que no tenen cap nota desfavorable.
 • Fotocòpia de la cara frontal del DNI.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Enviar fotografia tipus carnet, en format jpg, al correu covb@covb.cat.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud opcional d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud informació condicions d’assegurança de vida. OPCIONAL.

Segons la modalitat d’exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc…).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

 

VETERINARIS DE FORA DE LA UE

La documentació necessària és:

 • Títol de Veterinària reconegut i homologat per la Subdirecció General de Títols i Ordenació del Ministeri d’Universitats. Passeig del Prado, 28, 28071 Madrid . S’han de presentar els documents originals i una fotocòpia compulsada, o bé, documents signats de manera digital, amb codi de verificació.
 • Fotocòpia del permís de treball per a l’exercici de la professió veterinària o de la targeta de residència.
 • Fotocòpia del passaport o document d’identificació (NIE),  fotocòpia compulsada, fotocòpia de la cara frontal del DNI.
 • Enviar fotografia tipus carnet, en format jpg, al correu covb@covb.cat.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud opcional d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud informació condicions d’assegurança de vida. OPCIONAL.

Segons la modalitat d’exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc…).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

 

VETERINARIS COMUNITARIS

La documentació necessària és:

 • Resolució de la sol·licitud de reconeixement del Títol pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 28, 28071 Madrid. S’han de presentar els documents originals i una fotocòpia compulsada o bé, documents signats de manera digital, amb codi de verificació.
 • El certificat del Col·legi de Procedència conforme està al corrent dels pagaments traduït al castellà.
 • Fotocòpia de la cara frontal del DNI.
 • Enviar fotografia tipus carnet, en format jpg, al correu covb@covb.cat.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud opcional d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud informació condicions d’assegurança de vida. OPCIONAL.

Segons la modalitat d’exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc…).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

 

QUOTES VETERINARIS EXERCENTS

Concepte Preu
Col·legiació 100 €
Quota Col·legial 29 €
Assegurança Resp. Civil 9,20 €(*1)
Quota Consejo General Consejos España 20,53 €
Defuncions 3 €
Assegurança de Vida Preu variable (*2)

*1. L’assegurança de responsabilitat civil és obligatòria pels veterinaris exercents. (és opcional contractar la que ofereix el COVB)

*2. L’assegurança de vida és opcional.

Per més informació sobre col·legiacions, no dubti en contactar amb nosaltres a través de: covb@covb.cat o del telèfon 93.211.24.66

 

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Els veterinaris exercents tenen l’obligació de tenir una assegurança que cobreixi els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer derivats de l’exercici de la professió.

* Noves altes col·legiats: l’inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional tindrà lloc a partir del dia següent que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de la col·legiació.

Cuidem dels teus