COVB

Actualitat/ Notícies

Recomanacions tècniques i de gestió de colònies felines en la crisi sanitària COVID-19

15/04/2020

L’estat d’alarma declarat pel R.D. 463/2020, de 14 de març, limita la llibertat de circulació de les persones. El confinament domiciliari que pretén evitar la difusió de la malaltia podria dificultar l’atenció dels animals que viuen en espais públics i que són alimentats i mantinguts per entitats degudament acreditades per les Administracions Locals sota la supervisió de l’Ajuntament on s’ubiquen .

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en la seva responsabilitat de preservar sempre la Salut Pública i el benestar animal, ara en aquesta situació d’excepcionalitat ha elaborat unes recomanacions de caràcter tècnic i de gestió per a la situació d’alerta sanitària COVID-19 dirigides a les persones, entitats i Administracions Locals que estan relacionades amb les colònies felines.

RECOMANACIONS GENERALS:

1. Suspensió de les activitats de captura de gats ferals durant l’ estat d’alarma.

2. Paralització dels procediments quirúrgics associats als programes C.E.R.

3. Gestió excepcional de gats ferals en colònies reconegudes i controlades per les Administracions Locals.

4. Anul·lació dels documents d’autorització d’alimentadors de colònies de gats ara utilitzats i expedició de noves autoritzacions personals signades per la autoritat que en sigui competent.

5. Autorització per a la gestió de l’alimentació i la neteja de les colònies tancades o semi-tancades.

6. Prohibició d’alimentar gats de forma aleatòria i/o indiscriminada en la via pública.

RECOMANACIONS PER A LES PERSONES AUTORITZADES:

1. L’atenció de les colònies s’hauria de realitzar abans de les 9 del matí o després de les 9 de la nit.

2. La freqüència d’ interacció de cada persona al lloc autoritzat ha de ser valorada segons la colònia i el nombre d’animals. S’evitaran desplaçaments de les persones excessius i/o innecessaris. En cas que hi hagués un animal que necessités atenció diària s’haurà de comunicar per escrit a l’entitat acreditada responsable per avaluació veterinària.

3. La detecció d’un gat malalt ha de ser comunicada als serveis municipals que l’hauran de capturar immediatament per examen veterinari i tractament.

4. En cas de trobar un gat mort en un carrer del municipi, es cobrirà el cadàver amb plàstic i tot seguit es notificarà al consistori que ordenarà la retirada del mateix.

En situació d’alerta sanitària COVID-19 es important la quantificació de qualsevol mortalitat fora del normal a efectes epidemiològics i de benestar animal. En cap cas les persones han de tenir contacte amb l’animal mort.

Es recomana documentar lloc i circumstàncies de la troballa, aportar fotografies del cadàver i procedir al seu tractament segons la normativa vigent.

5. En la colònia només s’utilitzarà aliment sec i aigua i es tindrà cura de la neteja i desinfecció d’abeuradors i menjadores. Es poden habilitar contenidors d’aliments i sistemes de reserva d’aigua de major capacitat per reduir les actuacions i procurar espaiar-les fins el màxim de temps possible per mantenir en benestar de les colònies.

6. Només ha d’interactuar una persona per tenir un millor control de la colònia. En colònies de més de trenta gats es pot actuar en dies alterns.

7. La relació de persones autoritzades i les de reserva per actuar en cas que el primer responsable estigui en aïllament haurà d’especificar la ubicació de la colònia i els dies i hores d’actuació.

8. La persona autoritzada ha d’utilitzar mascaretes, guants d’un sol ús i desinfectants de mans per abans i després d’interactuar amb els animals. També, si es possible, roba d’un sol ús .

9. La tornada al domicili ha de ser immediata, no tocant cap objecte; les sabates i la roba exterior emprada es guardarà en una bossa tancada fins que tot es renti a 60ºC.

10. Els estris utilitzats es dipositaran en una caixa a l’exterior del domicili i es desinfectaran amb lleixiu (20 mil·lilitres o un tap de lleixiu per litre d’aigua) o amb alcohol de 70º.

11. Finalment es traurà els guants i es dutxarà. Si això no fos possible, es rentarà les zones exposades mans, cara i coll.

 

Barcelona, abril de 2020.