COVB

Actualitat/ Notícies

Projecte de Decret del Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada i altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida

14/09/2020

13 de Agost de 2020 – 

Us informen que el 04/08/2020 va sortir publicat l’EDICTE de 23 de juliol de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret del Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada i d’altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida.

En el cas que es vulguin fer al·legacions i observacions, es poden de presentar fins al 30 de setembre per via telemàtica a través del tràmit de “Petició genèrica”, de Tràmits gencat, al qual s’hi pot accedir mitjançant aquest enllaç.

Recordar que les al·legacions al llistat per incorporar noves espècies, caldrà argumentar-les considerant també els “criterios orientadores” establerts pel ministeri. (Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.)

L’expedient administratiu complet es pot consultar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat i al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya fins al 30 de setembre, període en què es podran formular les al·legacions que es creguin convenients.

També es pot consultar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (C/ Provença 204-208, 08036 – Barcelona).