COVB

Actualitat/ Notícies

Obligacions d’informació sobre els honoraris professionals (preus) a la normativa de consum

05/03/2023

Us recordem que la normativa catalana en matèria de consum, vigent des de l’any 2010, (Llei 22/2010, de 20 de juliol), i que també s’aplica als serveis veterinaris, estableix els següents deures d’informació sobre els preus dels serveis:

–  Informar les persones consumidores del preu complet del servei per mitjà d’un rètol visible a l’establiment o d’una tarifa o un fullet de preus. El preu total comprèn els tributs, càrregues i gravàmens, i altres conceptes accessoris al servei.
–  Lliurar un pressupost previ al servei si la persona consumidora no pot calcular directament el preu, llevat que aquesta renunciï a l’elaboració del pressupost expressament, de manera manuscrita i amb la seva signatura.

El pressupost ha de tenir, almenys, les següents dades:

  1. La identitat del veterinari o del centre, indicant el nom o la raó social, el N.I.F. i l’adreça.
  2. El motiu o objecte del servei, indicant les activitats o operacions que s’han de fer.
  3. Les despeses a càrrec del client, desglossades, i l’import dels conceptes accessoris que s’incorporen al servei (tractaments, material com ara bandatges, aïnes, pròtesis, alimentació, etc..).
  4. El termini de validesa del pressupost.
  5. La data d’inici i la durada del servei.
  6. La data del pressupost i la signatura d’una persona responsable de l’empresa prestadora.
  7. La data de l’acceptació o del rebuig del pressupost del client, reservant un espai per a la signatura del client i del veterinari, amb una mida igual.

–  Conservar mínim sis mesos la còpia dels pressupostos acceptats o no, des de la finalització del servei o des del rebuig del client.
–  Els preus pressupostats no poden ser superiors als anunciats.