COVB

Actualitat/ Notícies

Nou règim Jurídic dels Animals a la normativa civil estatal

21/12/2021

Benvolguts Col·legiats, benvolgudes Col·legiades,

Us volem informar d’un seguit de reformes del règim jurídic d’àmbit estatal dels animals al Codi Civil, la Llei d’Enjudiciament Civil i la Llei Hipotecària que tenen com a objectiu adaptar-se a la major sensibilitat social cap als animals actual i també reconèixer la seva qualitat d’éssers vius dotats de sensibilitat.Aquests canvis es faran efectius el 5 de gener de 2022.

  1. Crisis matrimonials:

S’introdueixen les normes que regulen les crisis matrimonials per determinar el règim de convivència i cura dels animals de companyia.

Per això, es preveu el pacte sobre els animals domèstics i s’estableixen els criteris sobre els quals els tribunals han de prendre la decisió de a qui lliurar la cura de l’animal, atenent al seu benestar. També es determina al conveni regulador les càrregues associades a la cura dels animals.

Si no hi ha acord, l’autoritat judicial determina el destí dels animals.

  1. Limitacions a la propietat dels animals:

La persona propietària, posseïdora o titular d’un altre dret ha d’assegurar-ne el benestar segons les característiques de l’espècie i respectant les limitacions normatives.

Les despeses destinades a la curació i a la cura d’un animal ferit o abandonat són recuperables per qui les hagi pagat mitjançant l’exercici d’acció de repetició contra el propietari de l’animal o, si s’escau, contra la persona a qui se li hagués atribuït tenir-ne cura en la mesura que hagin estat proporcionats i encara que hagin estat superiors al valor econòmic d’aquest.

En cas que la lesió a un animal de companyia hagi provocat la seva mort o un menyscapte greu de la seva salut física o psíquica, tant el propietari com els que convisquin amb l’animal tenen dret que la indemnització comprengui la reparació del dany moral causat.

  1. Troballa d’animals perduts:

És obligatori que qui trobi un animal perdut el torni a la persona propietària si en coneix la identitat, excepte si hi ha indicis fonamentats de maltractament. En aquest darrer cas, cal posar-ho en coneixement de les autoritats.

La restitució l’animal comporta el dret de la persona que en va tenir cura a reclamar les despeses de cura i tractament i les despeses danys que se li haguessin causat.

  1. Testament:

Si el testament no preveu expressament la persona que es farà càrrec de l’animal de companyia de la persona causant, s’entrega als hereus o legataris. Si l’entrega no pot fer-se immediatament, s’entregarà a un centre de recollida d’animals mentre es resolguin els tràmits de l’herència. Si cap persona se’n vol fer càrrec, l’autoritat competent el pot cedir.

Per tant, es recomana designar al testament la/s persona/s designada/s per fer-se càrrec de l’animal per evitar aquests problemes. La designació pot fer-se de manera substitutiva.

  1. Titularitat de l’animal dels matrimonis:

Són béns privatius de cada cònjuge l’animal que li pertanyia abans del matrimoni.

  1. Responsabilitats del venedor d’un animal:

La Llei amplia el règim de responsabilitat de les persones venedores d’animal i respon de les següents qüestions davant la persona compradora:

  • Per incompliment dels seus deures d’atenció veterinària i cures necessàries per garantir-ne la salut i benestar.
  • Si l’animal pateix una lesió significativa de la conducta motivada per la venda.
  • Del sanejament dels vicis o defectes ocults encara que no els conegués.
  1. Inembargabilitat dels animals de companyia.

 

Ley 17/2021 Régimen Jurídico Animales