COVB

Actualitat/ Notícies

Normes bàsiques d’ordenació de granges avícoles

30/07/2021

Us posem al corrent de la publicació del “Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas”.

Aquest Reial decret estableix les normes bàsiques per a l’ordenació zootècnica i sanitària de les explotacions avícoles, incloses les condicions mínimes d’infraestructura, equipament i maneig, ubicació, bioseguretat i condicions higienicosanitàries i requisits mediambientals, que permetin un eficaç i correcte desenvolupament de l’activitat ramadera al sector avícola, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’higiene, sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals, medi ambient i canvi climàtic.

Derogacions de la normativa

 1. 1. Queden derogats el Reial Decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació d’avicultura de carn, i el Reial Decret 328/2003, de 14 de març, pel qual s’estableix i regula el pla sanitari avícola.
 2. El Reial decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions de sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions d’aus de corral i d’ous per incubar, procedents de països tercers.
 3. Queda derogada qualsevol altra disposició d’igual o inferior rang, en tot allò que s’oposi a aquest Reial decret.
  Aquest  Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació “en el Boletín Oficial del Estado”.

No obstant això:

 1. Els requisits en matèria de formació que estableix l’article 4.2, entraran en vigor a partir del l’1 de gener de 2023, sense detriment de les exigències en aquesta matèria estableix el Reial Decret 692/2010, de 20 de maig, i el Reial Decret 1084/2005, de 16 de setembre.
 1. Per a les explotacions existents exclusivament, els requisits en matèria de bioseguretat, higiene, infraestructures, equipament i maneig i condicions higienicosanitàries que estableixen els articles 5 i 6, entraran en vigor a partir del l’1 de gener de 2024. No obstant el que preveu la disposició derogatòria única, les explotacions d’avicultura de carn han de complir les exigències en aquesta matèria estableix el Reial Decret 1084/2005, de 16 de setembre, fins l’entrada en vigor.
 1. Per a qualsevol explotació avícola, incloses les ja existents abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, l’obligació de comptar amb un Sistema Integral de Gestió de les explotacions avícoles que estableix l’article 9, entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2022.
 1. L’article 11 entrarà en vigor als tres mesos de la publicació de el present Reial decret.
 1. Els requisits en matèria de reducció d’emissions per a les explotacions existents que estableix l’apartat 1 de l’article 12 entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2024, sempre que impliquin una modificació estructural de l’explotació, a partir de l’1 de juny de 2023 si no impliquen la modificació estructural.
 1. Els requisits relatius a la comunicació de les Millors Tècniques Disponibles que estableix l’apartat 3 de l’article 13, així com els requisits relatius al registre i comptabilització d’emissions i millors tècniques disponibles que estableix l’article 13, entraran en vigor a partir del l’1 de juliol de 2022.
 1. L’article 16.4 entrarà en vigor l’1 de gener de 2023.