COVB

Actualitat/ Notícies

Canvis en el llibre de registre de la gestió dels residus sanitaris als centres veterinaris

09/10/2021

Per tal de promoure la digitalització i consolidar l’ús dels mitjans electrònics, la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ha decidit prescindir del suport material del llibre oficial de control de residus sanitaris i substituir-ho per un registre electrònic.  A partir d’ara, els establiments generadors de residus sanitaris del grup III i citotòxics han de disposar d’un registre en format electrònic que reculli la informació derivada de la vigilància i control de la gestió intracentre dels residus sanitaris, i on constaran les dades següents:

  • La unitat assistencial o serveis generadors de residus.
  • La data d’entrega dels residus específics o de risc al transportista o al gestor autoritzat.
  • El volum de residus objecte d’entrega corresponents als grups III i citotòxics.
  • La notificació prèvia de trasllat i la document d’identificació.
  • Les incidències. En cas que es produeixin, el centre, el servei o l’establiment generador haurà d’elaborar un informe explicatiu complementari on constin els fets produïts i les mesures correctores adoptades. Qualsevol incidència ha de ser immediatament comunicada a l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut.

S’adjunta el llistat electrònic facilitat per la Generalitat de Catalunya.

La informació continguda en aquest registre electrònic, com també qualsevol altra informació complementària que es consideri oportuna, haurà d’estar a disposició de l’autoritat sanitària als efectes del control oficial.