COVB

Actualitat/ Notícies

Aclariment en relació al termini de comunicació de prescripció d’antibiòtics a l’aplicació GTR

08/04/2020

El RD 63/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix la suspensió dels terminis administratius.

El RD 191/2018 de 6 d’abril, pel que s’estableix la transmissió electrònica de dades de prescripcions d’antibiòtics a animals de producció, estableix en el art.3.1 l’obligació de les persones veterinàries de comunicar les prescripcions realitzades amb una freqüència mínima mensual a l’autoritat competent de la comunitat autònoma pels mitjans electrònics que aquesta estableixi. En el cas de Catalunya, les comunicacions s’han de realitzar a l’aplicació de gestió telemàtica ramadera (GTR)

Davant les consultes sobre la possible afectació del termini establert al RD 191/2018 per la suspensió de terminis administratius establerta al RD 63/2020, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, es fa el següent aclariment:

L’obligació de comunicació electrònica de les dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments no és pròpiament un termini dins un procediment administratiu, sinó una obligació substantiva dels veterinaris clínics inherent a l’activitat que realitzen. L’estat d’alarma no eximeix del compliment de les obligacions derivades de l’exercici de l’activitat de la clínica veterinària.

Mentre es realitzi l’activitat veterinària, aquesta s’ha de desenvolupar d’acord amb les obligacions incloses a la normativa, sempre que aquestes no comportin un incompliment de l’estat d’alarma; entre aquestes obligacions hi ha la de comunicar les prescripcions d’antibiòtics. Tenint en compte que la comunicació a GTR es realitza per mitjans telemàtics, no és incompatible amb l’estat d’alarma.

Per tot això, es manté l’obligació de les persones veterinàries de comunicar mensualment a l’autoritat competent totes les prescripcions d’antibiòtics que realitzin als animals productors d’aliments, d’acord amb allò establert al Reial decret 191/2018.