COVB

Actualitat/ Notícies

FAQ’s sobre l’actuació del COVB davant les irregularitats professionals

16/03/2022

Les eines del COVB per combatre l’intrusisme laboral

–              Què hem de fer si tenim sospites d’intrusisme o d’alguna pràctica il·legal?

Una de les funcions del Col·legi és vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme professional, actes de competència deslleial o altres actuacions irregulars relacionades amb la professió veterinària.

El Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia del COVB té com a funcions principals regular el Registre de Centres Veterinaris i de Professionals, assessorar els clínics d’animals de companyia, vigilar el compliment de la normativa aplicable i fomentar la millora tant de la qualitat dels centres com del reconeixement social del sector.

Igualment, el Comitè coordina i promou les denúncies de sospites d’irregularitats en l’àmbit dels animals de companyia (vendes irregulars, estafes, maltractaments, etc.) i col·labora perquè el Col·legi pugui exercir les seves funcions de lluita contra les pràctiques irregulars, la competència deslleial i l’intrusisme professional.

També promociona la formació continuada, en especial en l’àmbit de la gestió i els tràmits, i actua com a nexe d’unió amb la Junta de Govern elevant propostes d’actuació a aquest òrgan i mantenint-lo informat de les seves activitats.

A banda dels membres d’aquesta Comissió, al COVB hi ha dues veterinàries contractades que assessoren en l’exercici de la clínica amb animals de companyia i que ajuden a investigar aquests fets.

–              A qui del COVB ens hem d’adreçar si detectem pràctiques irregulars?

Al Comitè Assessor per l’Exercici Clínic amb Animals de Companyia del COVB.

Quan es detecten indicis d’una irregularitat o d’un delicte, aquesta Comissió, en coordinació amb els serveis jurídics, eleven propostes a la Junta de Govern per iniciar les actuacions legals corresponents, que poden ser una denúncia per via administrativa o penal, inici d’actuacions disciplinàries en cas de sospita d’infracció deontològica d’una persona col·legiada o inici de les actuacions legals que s’escaiguin.

Actualment, s’estan tramitant als Jutjats cinc querelles penals per presumptes delictes d’intrusisme professional i falsificació.

També s’han presentat denúncies per via administrativa i s’estan preparant diverses noves actuacions.

–              Com ens pot ajudar el COVB i què pot fer el COVB per actuar davant d’aquestes sospites?

El Col·legi, a través d’aquesta Comissió i dels serveis jurídics, ofereix suport i assessorament perquè els col·legiats comuniquin per escrit les sospites d’intrusisme o de maltractament animal.

–              Quines eines té el COVB per lluitar contra la mala praxi?

La formació continuada i l’assessorament tècnic i jurídic.

Així mateix, el Comitè de Deontologia té com a objectiu fonamental garantir que l’exercici professional dels col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la veterinària, i en especial garantir el compliment de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos dels usuaris i consumidors dels serveis professionals.

Quan es rep una reclamació, una queixa o una denúncia, s’investiguen els fets. Si es demostra una infracció disciplinària, se sanciona el professional veterinari.