COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida).

11/01/2022

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ens alerta que el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 i en la mateixa data s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

Es tracta de 5 aus (4 cignes i 1 cigonya) localitzades pels Agents Rurals el passat 22 de desembre a les mitjanes del riu Segre al municipi de Soses, fruit de la intensificació de la vigilància passiva del Programa de Vigilància de la Influença Aviar a Catalunya.  Aquestes van ser traslladades al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent on es van prendre mostres, enviades posteriorment per al seu anàlisi al CReSA.

Al tractar-se d’aus salvatges, la detecció d’IAAP no implica modificacions en l’estatus sanitari del país respecte la IA, per tant tot el territori de Catalunya manté l’estatus de lliure d’Influença Aviària i els Països Membre de la OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes.

Tanmateix, tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució, s’ha establert  una zona de control (3km) i una zona de seguiment (10 Km) al voltant de la localització de les aus salvatges positives. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC, han realitzat visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva.

Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

Tenint en compte la confirmació de presència d’IAAP H5N1 a Catalunya i la situació de la malaltia amb presència del virus en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, des del MAPA es considera el risc d’introducció i circulació del virus de la IAAP, especialment el subtipus H5N1, a Espanya com a molt alt en zones d’especial risc i alt en zones d’especial vigilància, pel qual s’ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d’especial risc, annex II (article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006) a les zones d’especial vigilància, annex III:

Mesures ZER i ZEV (article 5.1 APA/2442/2006)

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d’aus de corral
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres prèvia sol·licitud)
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)