COVB

COVB

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES (El COVB a les Escoles)

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades en el present document seran incorporades al sistema de tractament titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA amb NIF Q-0871001-D i domicili social situat en AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA 21-25, 08023 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA té previst realitzar:

  • Finalitat: La gestió i organització de les activitats educatives a les escoles enfocat al benestar i responsabilitats dels propietaris del animals així com a la conscienciació de les necessitats dels animals, així com aquelles qüestions que es puguin derivar de l’activitat. Termini de conservació: Fins a la prescripció de les possibles accions derivades del tractament.
  • Base legítima: El consentiment de l’interessat, mitjançant la firma del present document, per dur a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat específica que s’ha descrit.
  • Decisions automatitzades i/o elaboració de perfils: No es preveuen decisions automatitzades ni elaboracions de perfils.
  • Cessions: Es preveuen cessions de dades personals al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i a aquelles altres persones que siguin necessàries per la correcte prestació de servei.
  • Transferències internacionals: No es preveuen transferències internacionals de dades.

 

Addicionalment , l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests, complint els requisits legals i dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic covb@covb.cat

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Cuidem dels teus