COVB

Taulell d’ofertes laborals

Termes legals de la Borsa de Treball

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

COL·LEGI OFICIAL Veterinaris BARCELONA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

 

Per a què tractem les teves dades personals? 

Per gestionar, tramitar i interconnectar la teva demanda de treball amb els centres i professionals que necessitin personal. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Tramitar les sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web de l’RESPONSABLE.
  • Realitzar estadístiques internes encaminades a l’estudi i desenvolupament de la pàgina i les seves possibles variacions i utilitats

Si estàs col·legiat o col·legiada en un altre Col·legi Professional Veterinari, serà necessari que t’inscriguis en aquesta Borsa de treball a través de la fitxa de demanda i renovis la teva petició cada 6 mesos, en cas contrari, es donarà de baixa la teva inscripció. El professionals en situació de desocupació, també podreu accedir a les ofertes sempre que hàgiu renovat i mantingueu vigent el document DARD.

Una vegada completada la fitxa de demanda i comprovada la veracitat de les dades, se t’informarà que la seva sol·licitud ha estat acceptada i del procediment per a obtenir les claus d’accés

El COVB només actuarà com a intermediari entre el demandant d’ocupació i l’oferent de la mateixa mitjançant la publicació de les demandes a la Borsa de Treball. Les posteriors actuacions que es produeixin entre l’oferent i el demandant es realitzaran entre ells, sense que el COVB tingui cap mediació en aquest procés, fins a la finalització del mateix.

Per això, amb l’emplenament de la teva demanda d’ocupació i l’acceptació d’aquestes condicions legals, ens autoritzes a registrar les teves dades en la nostra base de dades per a poder gestionar la teva demanda.

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran estrictament durant el temps necessari per mantenir el tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, amb un termini màxim de tres anys, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

També la teva candidatura pot donar-se de baixa per aquestes circumstàncies:

.- Per petició pròpia dirigida de manera personal al COVB per qualsevol dels mitjans de comunicació que es posen al teu abast

.- Per la baixa com a professional de qualsevol dels Col·legis professionals del territori nacional. En aquest cas la baixa pot ser realitzada d’ofici pel COVB o perquè ens ho has comunicat per qualsevol dels mitjans de comunicació posats al teu abast

.- Per la infracció de les obligacions dels demandants establertes al Reglament intern de funcionament del servei SOPB-APROPEM del COVB. En aquest cas, la baixa serà realitzada d’ofici pel COVB prèvia comunicació a la persona interessada.

.- Per no estar al corrent en el pagament de les quotes col·legials o no presentar la documentació requerida en els termes pactats. En aquest cas, la baixa serà realitzada d’ofici pel COVB prèvia comunicació a la persona interessada

 

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

No hi ha comunicació de les teves dades als oferents d’ocupació. Seràs tu el que es posi en contacte amb els responsables de les ofertes d’ocupació que més t’interessin i a les quals podràs tenir accés a través de la Borsa de Treball. El RESPONSABLE garanteix la confidencialitat de les teves dades.

 

Quines són les teves obligacions?

Les obligacions com a demandant estan detallades en el Reglament intern d’ús de la Borsa de treball del COVB.

 

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’usuari són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

COL·LEGI OFICIAL Veterinaris BARCELONA. AV REPUBLICA ARGENTINA, 25 de 08023 Email: dpo.cliente@conversia.es o en el telèfon de contacte: 902877192

Recorda que també tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si consideres que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Mitjançant el marcatge de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca, que les teves dades són necessàries per a atendre la teva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. A més, garanteixes que les dades personals facilitades a l’RESPONSABLE són veraces i et fas responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim per a les parts, tant oferent com a demandant. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les teves necessitats.

 

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els teus drets i llibertats i t’ha comunicat la informació adequada perquè puguis exercir-los.

El RESPONSABLE no es fa càrrec del bon ús i dels posteriors tractaments que es puguin realitzar amb les dades entre les parts afectades o terceres persones.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE, COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA,  AV REPUBLICA ARGENTINA 25-08023 BARCELONA. Email: covb@covb.cat

 

  1. DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES (Descarregar)

Cuidem dels teus