COVB

Borsa de treball

Com funciona la Borsa de Treball del COVB?

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I BORSA DE TREBALL

“SOPB-APROPEM”

REGLAMENT D´ÚS

 1. Finalitat:

El Servei d’Orientació Professional i de Borsa de treball i borsa de treball (SOPB) del COVB, a través de la pàgina Web www.covb.cat, permet  posar en contacte les persones veterinàries (usuaris/ries) en recerca d’un feina en aquest sector professional i les empreses, per millorar les relacions professionals i  generar nous llocs de feina.

Aquesta pàgina Web permet facilitar que els/les usuaris/ries que cerquen una feina, puguin apuntar-se a les ofertes que siguin del seu interès, i/o, en cas de les ofertes confidencials, que el COVB envií el seu CV directament a l’empresa.

Així mateix, el SOPB permet obtenir informació sobre les principals sortides professionals i connectar amb altres professionals i empreses per donar a conèixer i difondre les competències professionals dels veterinaris i donar així noves oportunitats laborals al nostre col·lectiu.

 

 1. Condicions Legals:

Aquestes condicions regularen l’accés i l’ús per part de les persones usuàries i de les empreses dels serveis que ofereix el SOPB.

El SOBP es troba permanentment en evolució per tal de desenvolupar i adaptar les seves normes de funcionament a les constants evolucions de la societat i del mercat de la Veterinària.

La utilització d’aquest servei comporta la plena acceptació de les Condicions Legals en el moment en el que la persona usuària i l’empresa es donen d’alta per accedir-hi. El COVB es reserva el dret d’eliminar qualsevol contingut il·legal o presumptament il·legal o que vulneri les condicions d’ús.

 

 1. Accés i inscripció al SOPB:

3.1. Accés:

Poden accedir a la borsa de treball les persones col·legiades al corrent de pagament de les seves obligacions econòmiques, els veterinaris en situació d’Atur que ho puguin acreditar i les persones col·legiades a  d’altres Col·legis.

Aquestes persones  inscrites a la Borsa de Treball  podran accedir lliurement a les ofertes a través de la pàgina web: www.covb.cat , introduint la Identificació individual (ID) i una contrasenya (login) que  proporciona el Col·legi, clicant a la pestanya de la Borsa de Treball- Ofertes.

  

3.2. Inscripció:

La documentació que cal presentar és la següent:

 

Veterinaris col·legiats

 

Veterinaris d’altres col·legis

 

Veterinaris en situació d’atur

 

·       Fitxa de demanda

·       Currículum Vitae

 

·       Fitxa de demanda

·       Currículum Vitae

·       Fotocòpia del DNI

·       Certificat del Col·legi de procedència

 

 

·       Fitxa de demanda

·       Currículum Vitae

·       Títol de veterinària

·       Fotocòpia del DNI

·       DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació)

 

En el cas de ser col·legiats d’altres col·legis es necessari la prèvia inscripció al SOPB.  A més de la documentació necessària per la inscripció, aquests col·legiats, hauran d’acreditar que estan col·legiats  i renovar la seva petició cada sis mesos. Si passats els sis mesos no la presenten seran donats de baixa del servei.

Els veterinaris en situació d’atur, podran accedir a les ofertes, sempre i quan vagin renovant el document DARDO.

També es poden inscriure lliurament al SOPB totes les persones col·legiades al COVB  que desitgin tenir accés a les ofertes de treball.

Es recomana que els Currículums Vitae no es facin sols en català, ja que en les ofertes de treball de fora de l’àmbit territorial de Catalunya s’enviaran els CV només en castellà o anglès.

En el moment de la inscripció es procedeix a omplir la FITXA DE DEMANDA per a la seva posterior introducció a la base de dades. Cada 6 mesos els veterinaris han de renovar la seva demanda indicant que volen seguir inscrits a la borsa i actualitzant la seva fitxa de demanda, d’aquesta manera (SOPB- Apropem) tindrà una informació actualitzada de tota la seva població.

Un cop omplerta la fitxa, es comprova la integritat de la documentació i es procedeix a informar al sol·licitant que la seva sol·licitud ha sigut acceptada i se li indicarà el procediment per obtenir les claus.

 

 1. Els Demandants:

3.1.- Obligacions dels demandants

 • Complir amb el compromisos adquirits quan es dóna conformitat a una oferta: Trucar quan s’hagi de contactar per telèfon i presentar-se a les entrevistes personals que es concertin. Així mateix, s’informarà al COVB de qualsevol resultat que es produeixi com a conseqüència de les ofertes a les quals hagueu donat conformitat i sobretot en el cas d’haver estat escollits per a ocupar el lloc de
 • El demandant es compromet a fer un ús diligent de la pàgina Web del SOPB-Apropem i dels serveis accessibles des de la mateixa, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i a mantenir el degut respecte envers les altres persones usuàries i empreses.
 • Les persones usuàries han de tenir un identificador (ID) i una contrasenya (login) que és proporcionada pel COVB, i es comprometen a conservar-la i usar-la amb la diligència deguda.
 • L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, la persona usuària haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la seva contrasenya, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, la persona usuària és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per al COVB. En el cas que la persona usuària conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement del COVB a la major brevetat. Tota la informació que faciliti la persona usuària a través de la pàgina Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, la persona usuària garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis
 • De la mateixa manera, serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada al COVB permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la seva situació real.
 • En tot cas la persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al COVB o a tercers per la informació que faciliti i es compromet a no emprar cap de les dades i de la informació obtinguda a través del SOPB per una altra finalitat diferent a la recerca d’una feina ni a difondre-la públicament.
 • La persona usuària s’obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del lloc web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos , etc.) i altres elements d’aquest lloc web, excepte autorització prèvia per escrit del COVB. De manera il·lustrativa i no limitativa, es prohibeix a les persones usuàries del SOPB emprar continguts obtinguts a través d’aquest servei, per emetre opinions o manifestacions que puguin ésser injurioses o calumnioses o que d’alguna manera menystinguin els altres usuaris o empreses per mancar a la cortesia o que puguin molestar o generar opinions negatives d’altres usuaris o empreses. Així mateix, es prohibeix difondre, reproduir o comunicar públicament informació d’altres usuaris o empreses obtinguda a través del SOPB sense la prèvia autorització escrita del COVB.
 • Per ajudar a dignificar la professió veterinària i difondre la normativa laboral d’aplicació, si una persona usuària del SOPB detecta en una entrevista de feina que les condicions laborals que s’ofereixen no es corresponen amb les que consten a la oferta de feina i que incompleixen manifestament la normativa laboral, pot posar-ho en coneixement del COVB per escrit i firmat.

3.2.- Baixa dels demandants:

Es donarà de baixa als demandants per:

 • Petició pròpia.
 • Donar-se de baixa del Col·legi.
 • No estar al corrent del pagament de les quotes col·legials o no presentar els papers corresponents en els terminis establerts.

 

El COVB es reserva el dret a restringir, suspendre o tancar l’accés a aquests serveis a la persona usuària si considera, a la seva lliure discreció, que és necessari pel correcte compliment de les condicions generals d’ús.

 

4.- Els Oferents

4.1. Inserir Oferta:

Els oferents podran inserir la seva oferta a la pàgina Web: www.covb.cat, clicant la pestanya Borsa de Treball-Inserir Oferta.

Omplir la fitxa que apareix definint el lloc de treball, una descripció de l’oferta, les característiques del sol·licitant que desitgen, les dades de contacte de l’empresa, i si l’oferta es “confidencial”. En el cas d’una oferta “confidencial”, l’adreça electrònica de contacte serà la del Col·legi. Les ofertes es mantindran a la web per un període de 1 setmana si no es renova setmanalment s’eliminarà automàticament.

Serà obligatori incloure a l’oferta el salari brut anual, així com el total d’hores setmanals, indicant-ne la distribució i les guàrdies en el seu cas. Si no consta aquesta informació, l’anunci no es publicarà.

Al clicar el botó “enviar”, rebran automàticament un correu electrònic del Col·legi amb un número de registre que servirà per accedir al formulari de l’oferta en el cas de que sigui necessari introduir alguna modificació o per allargar el termini de permanència de la mateixa a la pàgina web.

 

4.1.- Obligacions dels oferents:

 • L’oferent es compromet a fer un ús diligent de la pàgina Web del SOPB i dels serveis accessibles des de la mateixa, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i a mantenir el degut respecte envers les persones usuàries i empreses.
 • El SOPB condiciona la utilització de la majoria dels seus serveis a la prèvia complementació dels formularis que es poden descarregar des d’aquesta pàgina.
 • L’oferent que insereixi una oferta, rebrà un número de registre que li permetrà el lliure accés a la mateixa.
 • L’ús del número de registre de l’oferta, és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’oferent haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia del seu número de registre, evitant l’ús del mateix per tercers. En conseqüència, l’oferent és l’únic responsable de la utilització que, del seu número de registre es realitzi, amb completa indemnitat per al COVB. En el cas que l’oferent conegui o sospiti de l’ús del seu número de registre per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement del COVB a la major brevetat
 • Tota la informació que faciliti l’oferent a través de la pàgina Web haurà de ser veraç i complir amb legalitat vigent, especialment pel que fa a la normativa laboral. Així mateix, les condicions de les tasques a desenvolupar han de complir amb la legalitat vigent, i molt especialment la normativa laboral. A aquests efectes, l’empresa garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades i condicions que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis
 • De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’oferent mantenir tota la informació facilitada al COVB permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la seva situació real i a comunicar la finalització del procés selectiu. En tot cas l’oferent serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al COVB o a tercers per la informació que faciliti i es compromet a no emprar cap de les dades i de la informació obtinguda a través del SOPB per una altra finalitat diferent a la recerca d’una feina ni a difondre-la públicament.
 • La persona usuària s’obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del lloc web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos , etc.) i altres elements d’aquest lloc web, excepte autorització prèvia per escrit del COVB. De manera il·lustrativa i no limitativa, es prohibeix a les empreses emprar continguts obtinguts a través d’aquest servei, per emetre opinions o manifestacions que puguin ésser injurioses o calumnioses o que d’alguna manera menystinguin els altres usuaris o empreses per mancar a la cortesia o que puguin molestar o generar opinions negatives d’altres usuaris o empreses. Així mateix, es prohibeix difondre, reproduir o comunicar públicament informació d’altres usuaris o empreses obtinguda a través del SOPB sense la prèvia autorització escrita del COVB.

 

4.2.-Baixa de l’oferent:

 • L’ incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en el punt 4.1.
 • Per ajudar a dignificar la professió veterinària i difondre la normativa laboral d’aplicació, el COVB es reserva el dret a restringir, suspendre o tancar l’accés a aquests serveis a l’oferent si considera, a la seva lliure discreció, que és necessari pel correcte compliment de les presents condicions generals, i molt especialment quan s’hagués acreditat que les condicions reals exposades durant l’entrevista no es corresponen amb les de la oferta publicada i són contràries a la normativa laboral d’aplicació.

 

 1. Enllaços, “links” a pàgines de tercers

El COVB inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.
El COVB no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre el COVB i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin

 

 

Cuidem dels teus