COVB

Actualitat/ Notícies

Nou decret sobre l’ús sostenible d’antibiòtics

17/12/2022

El Reial Decret 992/2022, publicat ahir al BOE, estableix quines mesures hauran de prendre les explotacions ramaderes en relació a l’ús sostenible d’antibiòtics.

Ahir es va publicar al BOE el Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero. És un Decret que afecta a totes les espècies ramaderes, inclosa l’aqüicultura. Les mesures establertes en aquest decret s’hauran de començar a aplicar quan entri en vigor el decret sobre el veterinari d’explotació, que establirà el pla sanitari integral.

La norma desenvolupa la normativa europea de sanitat animal i medicaments a Espanya afegint unes mesures addicionals pel sector ramader perquè tant el volum de medicaments antimicrobians comercialitzats com de les soques resistents detectades són superiors a la mitjana europea.

Cada explotació tindrà accés el seu consum mig d’antibiòtics
Cada titular d’explotació tindrà accés, a través de la base de dades PRESVET, al càlcul del seu consum habitual, expressat en mg d’antibiòtic utilitzat. Aquest valor es calcularà de forma automàtica el dia 1 de cada trimestre a PRESVET a partir de les receptes prescrites. Es considera com a consum habitual el valor mig d’ús d’antibiòtics expressat en kg per unitat de referència de l’explotació (UR), calculat a partir del valor del trimestre en curs i dels tres trimestres anteriors. El titular de l’explotació haurà d’autoritzar al seu veterinari d’explotació l’accés a PRESVET per portar a terme l’assessoria en matèria d’optimització d’ús d’antibiòtics.

Es publicarà el consum mitjà d’antibiòtics de tot l’Estat
L’indicador de referència espanyol es publicarà al BOE a molt tardar el dia 1 de juny de cada any, i s’establirà a través d’una mitja ponderada de tots els consums habituals anuals de l’any anterior, segons l’espècie i la classificació zootècnica.

Actuacions que haurà de prendre cada granja
Cada granja haurà de prendre unes determinades mesures segons quin sigui el seu consum mig respecte al consum mig de tot l’Estat:

  • ˃ Inferior o 5% superior a la mitja de l’Estat: no caldrà cap mesura.
  • ˃ 5,1 – 25,9% superior a la mitja de l’Estat: el veterinari d’explotació proposarà unes mesures   que quedaran registrades al Pla Sanitari Integral de la granja.
  • ˃ 26 – 50,9% superior respecte la mitja de l’Estat: el veterinari d’explotació proposarà unes determinades mesures amb uns objectius concrets de reducció. El titular de l’explotació haurà d’enviar els resultats a l’autoritat competent, que valorarà les mesures.
  • ˃ 51 – 100% superior respecte la mitja de l’Estat: les mateixes mesures anteriors. L’autoritat competent valorarà altres mesures com la restricció de moviments o suspensió d’autoritzacions.

Si es manté durant més de dos anys el mateix rang, excepte que aquest sigui 0 i inferior, s’aplicaran les mesures del rang superior de consum. En les explotacions amb rang superior al 25%, en el cas d’antibiòtics de categoria B, es revisarà l’adequació a la legalitat de les prescripcions. El titular de l’explotació serà la persona responsable del compliment de les mesures.