COVB

Actualitat/ Notícies

Nous Reglaments Veterinaris que afecten a la prescripció veterinària

30/07/2021

A partir del 28 de gener del 2022 entraran en vigor dos reglaments comunitaris que afecten a la prescripció veterinària. A continuació us detallem els reglaments i els seus punts més rellevants:

Reglament (UE) 2019/6 sobre medicaments veterinaris

· La prescripció només s’expedirà després d’un examen clínic o qualsevol altra avaluació adequada de l’estat de salut dels animals.
· El veterinari haurà de poder justificar la prescripció, en particular en profilaxi i metafilaxi.
· Els medicaments s’han d’utilitzar d’acord amb la fitxa tècnica (no prescripció off label).
· Els medicaments antimicrobians:
· No profilaxis excepte casos excepcionals (risc alt d’infecció amb conseqüències greus. Només 1 animal o grup determinat i limitat d’animals)
· Només s’utilitzaran amb finalitat metafilàctica:

  • Risc elevat de contagi i no alternatives
  • Després del diagnòstic de malaltia infecciosa
 · Ús dels antimicrobians d’acord amb categorització
· No es pot aplicar la “cascada” per determinats antimicrobians
· No es poden utilitzar de manera rutinària ni per compensar una falta d’higiene, cria d’animals inadequada o manca d’atenció ni una mala gestió de les explotacions

Reglament (UE) 2019/4 relatiu a la fabricació, comercialització i ús de pinsos medicamentosos

· Prohibició de pinsos amb finalitat profilàctica
· Prescripció posterior a examen clínic i diagnòstic
· Només un antimicrobià

Aquestes novetats varen ser explicades en els dos cursos de formació sobre l’ús prudent d’antibiòtics, en els quals se’ls hi va donar un enfoc molt pràctic i va permetre l’exposició de tots els dubtes per part dels veterinaris. També s’hi està treballant a nivell estatal en la modificació del RD109/1995 on s’hi concretaran alguns aspectes d’aquests reglaments.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha treballat conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), per aconseguir la correcta aplicació d’aquests reglaments, els quals s’emmarquen dins de la lluita contra les resistències antimicrobianes i l’ús prudent i racional dels antibiòtics.

L’any passat el DACC va comunicar incidències en el control de més de 350 receptes veterinàries (receptes 2019). Aquest any s’han comunicat incidències en unes 150 receptes (receptes 2020) i s’estan revisant les receptes de 2021. Les  dades  indiquen una millora en les prescripcions veterinàries.

Tenint en compte que la nova normativa requereix d’alguns canvis que no són immediats, pensem que és important fer-vos aquest recordatori i ens posem a la vostra disposició per qualsevol consulta o dubte.