COVB

Actualitat/ Notícies

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya guanya un recurs per a una convocatòria de places al cos superior de la Generalitat

20/10/2023

El CCVC va demanar anul·lar les bases específiques de dos dels annexos de la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, perquè en les catorze places reservades a “l’Opció de Medi Ambient” no s’havia inclòs la Veterinària entre les titulacions que podien optar-hi.

El 17 d’octubre, la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la Sentència núm. 3363/2023, que estima el recurs interposat pel “Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya” contra la Resolució PDA/2907/2019 de 7 de novembre, per la qual es convocava el procés de selecció per a proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242), publicada en el DOGC, núm. 8000 de 12 de novembre de 2019. El recurs es va interposar perquè s’anul·lés la base específica 2.1 de l’annex 1 i l’apartat e) de l’annex 4 de l’esmentada convocatòria, ja que en les catorze places de la convocatòria reservades a l’“Opció de Medi Ambient” no s’havia inclòs entre les titulacions que podien participar-hi la titulació en Veterinària.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va mantenir en el seu recurs que els graduats i titulats en Veterinària estaven capacitats per a poder desenvolupar les funcions relacionades amb la protecció del medi ambient assignades als llocs de treball objecte de la convocatòria, i que l’exclusió d’aquesta titulació d’entre les que sí que podien concórrer a la convocatòria era arbitrària. Entre les proves que el “Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya” va aportar per a acreditar la capacitació dels graduats i titulats en Veterinària, hi ha un dictamen elaborat per la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona que va ser admès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquesta sentència a favor del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s’uneix a altres dues sentències anteriors que van obrir l’accés als graduats i titulats en Veterinària a altres convocatòries d’ofertes de places del cos de titulació superior de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya manté actualment en tràmit altres recursos judicials en defensa de la professió veterinària.