COVB

Actualitat/ Notícies

A partir de l’1 de gener les persones en pràctiques han de cotitzar a la Seguretat Social

05/01/2024

D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 2/2023, modificat posteriorment pel Reial decret llei 5/2023, a partir de l’1 de gener de 2024 serà obligatori donar d’alta a la Seguretat Social a totes les persones que fan pràctiques formatives externes, incloses les que no reben cap contraprestació econòmica. Aquesta nova obligació afecta, per tant, a les pràctiques formatives externes no remunerades realitzades per les persones que cursin estudis universitaris, així com les realitzades per alumnes de formació professional.

En el cas que en el vostre centre o clínica veterinària es facin pràctiques formatives externes no remunerades, és important que contacteu amb el vostre assessor.

Sobre aquesta nova regulació destaquem els aspectes següents:

  • En el cas de les pràctiques formatives externes no remunerades: No s’inclou la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • En les pràctiques formatives externes remunerades el compliment de les obligacions de Seguretat Social és responsabilitat de l’entitat o organisme que financi el programa de formació i aboni la contraprestació econòmica.
  • En les pràctiques formatives externes no remunerades serà responsable, del compliment de les obligacions de Seguretat Social, l’empresa, institució o entitat en la que es desenvolupin les pràctiques formatives, llevat que el conveni subscrit disposi que la responsabilitat recau en el centre de formació. Qui assumeixi la condició d’ empresari haurà de comunicar els dies efectius de pràctiques.

En ambdós supòsits, qui assumeixi la condició d’ empresari, serà el responsable de l’alta i de la cotització i sol·licitarà a la TGSS un Codi de Compte de Cotització especial per a aquestes persones que realitzen pràctiques formatives externes.

El termini per comunicar a la TGSS l’alta i baixa serà de 10 dies naturals des de l’inici o finalització de les pràctiques formatives externes.

  • En la cotització de les pràctiques formatives externes remunerades i no remunerades s’estableix una reducció sobre les quotes de contingències comunes del 95 per 100.
  • La cotització a la seguretat social de les pràctiques formatives externes no remunerades es realitzarà sobre els dies de pràctiques realitzats, liquidant-se de manera trimestral. L’import consistirà en una quota fixa que s’ establirà en la Llei de Pressupostos Generals.

L’afiliació i la cotització a la seguretat social de les persones que realitzen pràctiques formatives externes remunerades es seguirà realitzant com fins ara, a través del CCC principal de l’empresa.