COVB

Actualitat/ Notícies

Recordatori de l’obligatorietat de legalitzar les instal·lacions de radiodiagnòstic veterinari

04/05/2020

Des del Consejo General de Colegios Veterinarios de España es recorda a tots els col·legiats la necessitat de legalitzar les instal·lacions de radiodiagnòstic veterinari, per tal d’assegurar el seu correcte funcionament i que no suposin un risc d’irradiació externa per al personal d’operació i el públic en general.

Aquest recordatori és fruit d’una recent petició dirigida a aquesta institució pel Consell de Seguretat Nuclear. Basant-se el Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, sobre instal·lació i utilització d’aparells de raigs X destinats a diagnosi mèdica, entre els quals es troben els equips per a diagnosi veterinària, les instal·lacions que allotgen aquests equips estan subjectes a un procés de declaració i registre davant la conselleria que sigui competent per dur a terme aquest registre a cada comunitat autònoma.