COVB

Actualitat/ Notícies

Qüestions d’interès plantejades a la passada Assemblea Ordinària de col·legiats del 23 de novembre del 2022

12/12/2022

Benvolguts/des col·legiats/des,

A continuació us detallem diferentes qüestions d’interès que van ser plantejades a la passada Assemblea Ordinària de col·legiats del passat 23 de novembre del 2022.

 

Propera convocatòria d’eleccions al COVB al 2023

En el si de l’Assemblea Ordinària de col·legiats, el vicepresident del COVB, Ricard Parés i el president de la Candidatura pel Canvi, Joan Mesià, van intervenir en directe per a tractar el tema de les futures eleccions a Junta de Govern del COVB. El vicepresident del COVB, Ricard Parés, va anunciar un principi d’acord de la Junta de Govern amb Joan Mesià, president de la Candidatura pel Canvi, per a la convocatòria d’eleccions al COVB entre el primer trimestre de 2023 i el mes d’abril del proper any.

Ambdues parts van manifestar la voluntat de posar-se d’acord per a desbloquejar el procés  de convocatòria d’eleccions. Tant Ricard Parés com Joan Mesià van manifestar que farien tot el possible perquè l’acord avanci i es puguin convocar les eleccions.

 

Funcionament i transparència de les inversions financeres

En resposta a les preguntes plantejades a l’Assemblea General Ordinària del passat dia 23 de novembre sobre les inversions financeres del COVB, s’informa que la Disposició Addicional Cinquena del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, sobre les restriccions de les Inversions Financeres Temporals de les Entitats sense ànim de lucre, desenvolupada mitjançant Acord de 20 de febrer de 2019 de la CNMV, publicat al BOE de 5 de març de 2019 preveu que Col·legis Professionals han d’aprovar Codis de Conducta amb les regles específiques a les que s’han d’ajustar les inversions financeres. En compliment d’aquests deures, la Junta de Govern va aprovar el Codi de Conducta relatiu a les inversions financeres temporals del COVB, a disposició de tots els col·legiats i col·legiades a la web: https://www.covb.cat/transparencia/transparencia/

Tal i com s’exposa en aquest Codi de Conducta aprovat per la Junta de Govern del COVB, per a la selecció de les inversions en instruments financers s’ha valorat la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereix la inversió, vigilant que existeix l’equilibri necessari entre aquests tres objectius i ateses les condicions de mercat en el moment de la contractació.
Tanmateix i en compliment dels valors ètics i morals que assenyala aquest Codi de Conducta, no s’ha invertit en cap producte financer que pugui malmetre la imatge del COVB i s’ha invertit en productes financers d’acord amb els principis de responsabilitat social corporativa. Es valorarà que les inversions tinguin com a principis d’actuació la justícia social, la solidaritat, el respecte als drets humans i la protecció del medi ambient.

El COVB, igualment com exigeix el Codi de Conducta, publica a la web (www.covb.cat) la rendició de comptes anuals, que inclou el grau de compliment del Codi de Conducta de les Inversions Financeres a l’exercici, que s’aprova a l’Assemblea General, en la què s’informa amb transparència i claredat de les operacions realitzades a cada exercici econòmic.

Atentament,