COVB

Actualitat/ Notícies

Programa de Control del Registre d’Explotacions Porcines

30/03/2023

La Direcció general d’Agricultura i Ramaderia comunica que, el Reial decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines intensives i es modifica la normativa bàsica d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu, estableix en el seu article 17 els controls sobre el terreny i els mecanismes de coordinació entre les autoritats competents, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions i requisits continguts en l’esmentat RD.

Per aquest motiu, aquest any 2023 es posa en marxa el Programa de Control del Registre d’explotacions ramaderes de l’espècie porcina (PRP) amb l’objectiu de verificar el compliment de determinades condicions del registre d’explotacions per a garantir que compleixen amb els requisits establerts pel Reial Decret 306/2020 sobre el correcte funcionament de l’activitat ramadera, i així, poder prendre les mesures oportunes en els casos en que es constati que poden provocar greus perjudicis al medi ambient, la sanitat animal o el benestar animal.

L’àmbit concret d’actuació del PRP serà d’aplicació a les explotacions ramaderes catalanes que criïn o mantinguin animals de l’espècie porcina, a excepció de les explotacions amb sistemes de producció extensius, d’explotacions ramaderes especials, d’explotacions d’autoconsum, i d’explotacions de petita capacitat (reduïdes).

Amb la finalitat d’harmonitzar les activitats de control i considerant l’anàlisi del risc, s’ha seleccionat l’1% de l’univers d’explotacions porcines objecte de control. Distribuït en un 50% per controls dirigits, basant-se en criteris de risc (mida de l’explotació, antiguitat, classificació zootècnica, etc.) i un altre 50% per a controls aleatoris dins de l’univers acotat de mostreig.

Addicionalment, us informem que l’abast de l’actual Programa de Control del Registre d’explotacions ramaderes de l’espècie porcina (PRP) inclou:

  • La comprovació de l’existència, el contingut i la coherència del Sistema Integral de Gestió de les Explotacions ramaderes porcines (SIGE) que inclogui com a mínim els elements detallats a l’annex IV del Reial Decret 306/2020 i la verificació que aquests continguts estiguin adaptats i actualitzats amb una periodicitat mínima de 5 anys.
  • La comprovació de la designació documental d’un/a veterinari/ària d’explotació i la verificació que aquest/a ha realitzat les seves funcions d’assessorament, pla de visites i enquesta zoosanitàries, així com l’elaboració dels apartats relacionats amb la sanitat, benestar animal, higiene i bioseguretat del SIGE.
  • La comprovació de la formació del personal treballador de l’explotació d’acord amb l’Ordre ACC/181/2021, de 23 de setembre, per la qual es regula la formació del personal que treballa a les granges porcines.
  • La comprovació dels requisits en matèria de medi ambient. Aquest punt és el que més pes té de tot el programa.

L’entrada en vigor i aplicació de l’esmentat Programa de Control del Registre d’explotacions ramaderes de l’espècie porcina (PRP) va començar l’1 de gener de 2023.

Més informació: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/taules-sectorials