COVB

Actualitat/ Notícies

Nou Reial Decret sobre benestar animal a granges

10/03/2023

Dimecres 8 de març, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el Reial Decret 159/2023 que ha de facilitar l’aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea sobre controls oficials en matèria de benestar animal i es modifiquen diversos reials decrets.

Aquest decret modifica la normativa actual de benestar animal de les diferents espècies ramaderes.

Algunes d’aquestes modificacions són:

 • S’estableix l’harmonització dels controls oficials, l’ampliació de l’aplicació del règim sancionador regulat a la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals a la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici a la protecció dels vedells i dels animals a les explotacions diferents de les gallines ponedores o els porcs.
 • S’estableix un màxim de dos punts de comunicació dels resultats dels controls  per Comunitat Autònoma.
 • S’amplia l’obligació de disposar d’un Pla de benestar animal, regulat al RD 306/2020, d’11 de febrer) a la resta d’explotacions ramaderes, diferents de les de porcí i avícoles, que tinguin animals vertebrats (terrestres o aquàtics) amb una mida mínima.
 • Crea un Centre Nacional de Referència de benestar animal.

Modificació de la normativa de protecció dels vedells ( RD 1047/1994):

 • Es prohibeix tancar vedells de més de 8 setmanes a recintes individuals, excepte aïllament per un veterinari.
 • Es defineixen les característiques dels recintes individuals.
 • Es defineixen els espais pels vedells criats en grup.
 • Queden fora les explotacions de menys de 6 vedells i els que es mantenen alletant amb la mare.

Modificació de la protecció dels animals a les explotacions ramaderes (RD 348/2000):

 • Han de disposar d’un Pla de benestar animal: l’Annex II en detalla el contingut mínim.

Modificació de la protecció dels animals durant la matança (RD 37/2014):

Es modifica l’article 3.1 del RD 37/2014, de 24 de gener, pel que es regulen aspectes relatius a la protecció dels animals en el moment de la matança:

 • Matança i les operacions connexes: únicament persones amb un nivell de competència adequat.
 • Es defineixen les condicions per a realitzar la matança fora de l’escorxador.
 • Si la canal es destina a consum, cal fer una comunicació a l’autoritat.
 • L’Annex III modifica el model de declaració de sacrifici d’urgència a l’explotació.

 Modificació de la normativa de benestar en porcí (RD 1135/2002)

 • S’amplien els espais mínims per als animals.
 • Es defineixen les mesures davant els problemes d’agressivitat.
 • S’estableixen les condicions generals mínimes necessàries, específicament sobre la qualitat de l’aire i els espais.
 • S’estableixen mesures per evitar l’escuat, en concret:
  • Materials d’enriquiment
  • Avaluació a l’escorxador
  • Requisits per la pràctica de l’escuat i la reducció de dents
 • S’estableixen mesures sobre l’alimentació, en concret:
  • Aportació de fibra.
  • Mesures de les menjadores lineals.
  • Condicions dels animals alimentats a lliure voluntat.
  • Condicions pels animals alimentats en grup i no a voluntat o sistemes d’alimentació automàtica.
  • Aportació d’aigua.
 • S’estableixen algunes condicions específiques per tipus d’animals: mascles, truges, garrins abans del deslletament, garrins desmamats i porcs d’engreix.

El Decret inclou dos nous annexos:

 • Annex II: contingut mínim de la documentació justificativa de les lesions a tetilles, cues o orelles.
 • Annex III: Contingut mínim  de la documentació justificativa de la modificació de les condicions ambientals.