COVB

Actualitat/ Notícies

Llistat de veterinaris/àries amb aparell per a detectar la triquina

22/02/2023

La Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya adverteix que l’existència d’animals infestats suposa un risc de transmissió a persones, i per això, cal evitar el consum de carn no controlada sanitàriament. Els veterinaris clínics del COVB que detectin casos de triquina en mostres de carn de senglar de colles de caça han de seguir el següent protocol d’actuació:

  • Realitzar la declaració individualitzada i urgent de la malaltia al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), per correu electrònic, a ssttbarcelona.daam@gencat.cat  o dpareja@gencat.cat.
  • Comunicar-ho al Servei de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya spsb@gencat.cat  perquè es realitzin les actuacions pertinents.

Els veterinaris col·legiats que tinguin l’aparell digestor per a detectar la triquina poden inscriure’s per a oferir el servei. Al COVB existeix un llistat oficial de professionals aptes per a la realització de les proves de triquina en senglars, que cal actualitzar. Els col·legiats que vulguin comunicar la tinença dels digestors poden fer-ho a través del següent qüestionari.

Accedeix al qüestionari

Davant l’inici imminent de la temporada de caça, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recorda als professionals de la veterinària els principals aspectes inclosos en el Decret 9/2019, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum i que cal tenir presents a l’hora d’efectuar determinacions de triquina en mostres de carn de senglar. L’existència d’animals de caça infestats suposa un risc de transmissió de malalties a les persones i, per tant, cal evitar el consum de carn no controlada sanitàriament.

Pel que fa a la comercialització de caça silvestre, el Decret estableix que els establiments minoristes i de restauració no poden comercialitzar peces de carn de caça silvestre que no procedeixin d’un establiment de manipulació de caça i que han de poder acreditar documentalment la procedència de la carn de caça que comercialitzen.

I, pel que fa a la carn de senglar destinada al consum domèstic privat (autoconsum) per part dels caçadors, aquesta s’ha de sotmetre a un control analític previ per assegurar l’absència de triquina. Els veterinaris i centres que realitzin aquestes proves han de seguir els procediments descrits al Reglament d’Execució (UE) núm. 2015/1375 i hauran d’emetre un certificat d’anàlisi de triquina per les peces de carn de caça silvestre seguint el model IV del decret.

Les peces de carn analitzades no podran ser comercialitzades en cap cas, ni a minoristes ni a establiments de restauració, i només podran tenir com a destí (si no s’hi detecta triquina) el consum domèstic privat. Si els controls realitzats indiquen que es tracta d’animals infestats amb triquina, la seva carn serà considerada no apta per al consum i, en conseqüència, s’haurà de gestionar d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus i de subproductes d’origen animal no destinats a l’alimentació, com especifica l’article 18 de l’esmentat Decret.

Bo va publicar el 31 d’octubre de 2022 la versió 3 del Protocol d’actuacions de control de la triquinosi, que està disponible al web del Canal Salut a la fitxa relativa a la triquinosi: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/triquinosi/index.html i dins de l’apartat de recursos per a professionals.