COVB

Actualitat/ Notícies

La Generalitat enllesteix l’esborrany d’una Ordre de Derogació que afectarà la normativa de campanyes de sanejament ramader

19/05/2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya prepara la derogació de l’Ordre de 26 de maig de 1993, per la qual s’estableixen les campanyes de sanejament ramader contra la brucel·losi del bestiar oví i cabrum i l’epididimitis contagiosa i també de la Resolució ARP/3287/2004, de 25 de novembre per la qual s’adopten mesures addicionals per a les campanyes de sanejament ramader de les espècies animals d’oví i cabrum.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social derivat de l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió de terminis administratius. L’apartat 4 de l’esmentada disposició addicional, habilita l’Administració per acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general.

Donat que l’Ordre de 26 de maig de 1993, per la qual s’estableixen les campanyes de sanejament ramader contra la brucel·losi del bestiar oví i cabrum i l’epididimitis contagiosa, no s’està aplicant, urgeix que es derogui aquesta Ordre i la Resolució per evitar possibles confusions als serveis d’inspecció dels escorxadors, que malgrat que actualment no s’estigui executant cap programa de sanejament a les explotacions ovines i caprines, podrien seguir aplicant les mesures establertes en la Resolució ARP/3287/2004, de 25 de novembre, per la qual s’adopten mesures addicionals per a les campanyes de sanejament ramader de les espècies animals d’oví i cabrum.

En conseqüència, des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, es demana als interessats examinar aquest ESBORRANY d’ordre de derogació i fer les aportacions necessàries, abans de 27 de maig (inclòs), a través de la bústia de Taules Sectorials, a l’adreça taules.sectorials.darp@gencat.cat.