COVB

Actualitat/ Notícies

Instruccions de com fer la declaració del veterinari d’explotació

22/12/2023

Segons el Reial Decret 364/2023, de 16 de maig, pel qual s’estableixen les bases de desenvolupament de la normativa de la Unió Europea de sanitat animal, quant a les obligacions de vigilància del/de la titular de l’explotació i al pla sanitari integral de les explotacions ramaderes, totes les explotacions han de disposar dels serveis d’una persona que tingui la condició de veterinari d’explotació, empresa veterinària, o entitat que disposi de serveis veterinaris, per a totes les espècies de l’explotació, i el titular ha d’acreditar la disponibilitat del veterinari d’explotació mitjançant un model de declaració responsable (DR).

Les obligacions del titular que especifica el Reial Decret han d’estar establertes abans de maig de 2024, i per algunes espècies ja són obligatòries per normativa sectorial (porcí, aviram i boví). La Subdirecció General de Ramaderia ha acordat el procediment a seguir i ha elaborat els documents:

El Grupo de trabajo veterinario de explotación, que coordina el MAPA amb les CCAA, ha acordat que per a una explotació i per espècie (subexplotació) només es podrà comunicar i inscriure al Registre d’explotacions ramaderes un veterinari d’explotació, el qual ha de ser una persona física, i si pertany a una ADS, Empresa Integradora o Empresa Veterinària, s’haurà d’indicar.

La vinculació d’un/a veterinari/ària d’explotació haurà de ser comunicada mitjançant el model de Declaració responsable que ha de presentar el/la titular de l’explotació en relació amb el/la veterinari/ària de l’explotació conforme al model establert a aquest efecte, i que estarà signat per la persona titular i la persona veterinària. El/la titular o la persona veterinària hauran de fer arribar via petició genèrica el model de declaració responsable. El tràmit s’ha de fer en línia a través de l’enllaç: Petició genèrica: la persona sol·licitant haurà d’introduir les seves dades d’identificació, contacte, adreça i adjuntar el model signat per ambdues parts.

Al camp motiu de la petició,  caldrà especificar el següent:

  • Assumpte: Declaració responsable del/de la veterinari/ària d’explotació.
  • Exposo: Presentació del model de declaració responsable del/de la veterinari/ària d’explotació.
  • Sol·licito: Adreçar el/s model/s de declaració responsable a l’Oficina Comarcal de _________ (que correspongui d’acord amb la ubicació de la seva explotació i així consti a GTR-RER) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En cas que el/la veterinari/ària d’explotació formi part d’una entitat ramadera, empresa integradora o ADS, prèviament a la vinculació amb la subexplotació corresponent, cal revisar al GTR que aquesta persona està correctament associada a aquesta entitat. Aquesta associació és responsabilitat tant de l’entitat com del/de la veterinari/ària, i ha d’estar actualitzada i correctament informatitzada amb anterioritat a la presentació del document “Declaració responsable del/de la titular de l’explotació en relació al del/de la veterinari/ària de l’explotació”.

En cas de dubte, podeu contactar amb les oficines comarcals corresponents a la ubicació de l’explotació.