COVB

Actualitat/ Notícies

Es publica el projecte de decret per la inspecció veterinària en escorxadors

26/01/2023

El Departament de Salut ha fet públic un projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Calalunya per tal d’adaptar la normativa vigent amb les diverses normatives europees. L’objectiu de:

  • Garantir la preservació de la salut pública i l’efectivitat del control sanitari als escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.
  • Garantir la competència efectiva i la independència en la prestació dels serveis que fan els auxiliars d’inspecció veterinaris de suport als veterinaris oficials en les inspeccions ante mortem i post mortem.
  • Garantir la seguretat jurídica en la determinació del règim jurídic aplicable.

 

Els canvis que proposa el nou decret pretenen:

 – Adaptar, en gran part, l’actual regulació continguda en el Decret 138/2003, de 27 de maig, ja que es troba àmpliament superada per la normativa comunitària en allò que fa referència als requisits de formació i al reforçament de les funcions dels AIOV d’assistència i suport dels veterinaris oficials i que l’article 18 del Reglament (UE) núm. 2017/625 els encomana en relació amb funcions de control oficial o de determinades funcions relacionades amb altres activitats oficials.

– Canviar el model actual de prestació dels serveis d’AIOV, basat en la contractació administrativa, per passar a regular un model d’entitats autoritzades o habilitades que és més competitiu per a l’exercici normal de la llibertat d’empresa i que garanteix la independència i el deure de no conflicte d’interessos que exigeix la normativa comunitària, ja que aquestes no mantindran cap vincle directe ni indirecte amb els operadors econòmics de la indústria de la carn.

– Crear un registre d’entitats habilitades, per a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el qual s’inscriuran com a proveïdores de serveis d’AIOV d’acord amb els requisits i les funcions que preveuen els reglaments comunitaris, per tal que aquestes garanteixin un servei independent, efectiu, estable i continuat de suport als veterinaris oficials, de manera que les mesures de control i gestió per a la prevenció dels riscos derivats per a la salut humana del consum d’aliment siguin el menys perjudicial possible, sense detriment de la protecció de la salut pública i d’acord amb l’exercici de la llibertat d’empresa.

En aquest enllaç trobareu el projecte de Decret complet