COVB

Actualitat/ Notícies

Es posa en marxa el procés per a crear el Comitè Científic de la Veterinària del COVB

29/12/2023

La Junta de Govern reunida el passat 18 de desembre de 2023, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

  • Primer: Aprovar inicialment el Projecte Inicial de Reglament de Creació del Comitè Científic de la Veterinària del COVB.
  • Segon: Sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Reglament pel termini d’un mes a fi que es puguin presentar les oportunes al·legacions, suggeriments i esmenes.

El text del Reglament i l’acord es poden consultar a la web, en aquest enllaç, o a la Secretaria del Col·legi.