COVB

Actualitat/ Notícies

El Reial Decret referent a les limitacions de temperatura no aplica als centres veterinaris

12/08/2022

A causa de les consultes rebudes fent referència al Reial Decret – Llei 14/2022, de l’1 d’agost de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural (publicat al BOE):

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12925

Us informem que aquest Reial Decret referent a les limitacions de temperatura no aplica als centres veterinaris.