COVB

Actualitat/ Notícies

El llibre de registre de la gestió dels residus sanitaris als centres veterinaris passa a format electrònic

05/11/2021

Us recordem que per tal de promoure la digitalització i consolidar l’ús dels mitjans electrònics, la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ha decidit prescindir del suport material del llibre oficial de control de residus sanitaris i substituir-ho per un registre electrònic.  A partir d’ara, els establiments generadors de residus sanitaris del grup III i citotòxics han de disposar d’un registre en format electrònic que reculli la informació derivada de la vigilància i control de la gestió intracentre dels residus sanitaris, i on constaran les dades següents:
  • La unitat assistencial o serveis generadors de residus.
  • La data d’entrega dels residus específics o de risc al transportista o al gestor autoritzat.
  • El volum de residus objecte d’entrega corresponents als grups III i citotòxics.
  • La notificació prèvia de trasllat i la document d’identificació.
  • Les incidències. En cas que es produeixin, el centre, el servei o l’establiment generador haurà d’elaborar un informe explicatiu complementari on constin els fets produïts i les mesures correctores adoptades. Qualsevol incidència ha de ser immediatament comunicada a l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut.