COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB obre un procés de renovació per formar part del Comitè de Deontologia

04/03/2021

El termini de presentació de candidatures per formar part del Comitè de Deontologia del COVB finalitza el dia 24 de març de 2021.

La Junta de Govern ha acordat obrir el procés d’elecció per formar part del Comitè de Deontologia del COVB. Totes les persones col·legiades que vulgueu presentar la vostra candidatura heu d’enviar el formulari que adjuntem en aquest comunicat, juntament amb el currículum professional. Les sol·licituds poden presentar-se presencialment al COVB, per correu postal o bé per correu electrònic a deontologia@covb.cat.

Objectius i actuacions del Comitè:

L’objectiu fonamental del Comitè de Deontologia del COVB és protegir els interessos de les persones usuàries de la Veterinària i elevar el prestigi de la professió per mantenir-lo en el grau de dignitat més alt. Les actuacions d’aquest Comitè es regeixen pels Estatuts del COVB, les Normes deontològiques comunes a la professió Veterinària i la normativa sectorial d’aplicació.

CONVOCATÒRIA I FORMULARI