COVB

Actualitat/ Notícies

Declaració responsable per als treballadors i treballadores per compte aliè exceptuats de l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020

03/04/2020

En desenvolupament del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, pel que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Aquesta norma, que s’aplica a les persones assalariades i no als professionals (no assalariats), permet els desplaçament d’aquelles persones assalariades que prestin un seguit d’activitats essencials que inclou els serveis veterinaris, estableix un model de declaració responsable en el que s’indica que la persona treballadora que el duu pot continuar desplaçant-se al seu lloc de treball.

Els i les veterinàries per compte aliè poden demanar a la seva empresa que se’ls lliuri aquesta certificació. Les persones col·legiades autònomes no han de dur aquesta documentació.

1.- Model de declaració responsable català

2.- Model de declaració responsable castellà

3.- Orden SND307-2020

4.- Resolució TSF_759_2020