COVB

Actualitat/ Notícies

Convocatòria d’eleccions col·legials per al 4 de novembre de 2023

16/06/2023

La Junta de Govern del COVB reunida en sessió extraordinària el dia 13 de juny de 2023, d’acord amb allò previst als articles 28 i següents dels Estatuts col·legials i altres normes concordants, ha acordat la Convocatòria d’eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del COVB que tindran lloc el proper dia 4 de novembre del 2023, dissabte, des de les 10.00 a les 19.00 hores, a la seu col·legial.

L’anunci complet de la Convocatòria s’ha publicat a data d’avui a la pàgina web del COVB www.covb.cat i en el taulell d’anuncis.