COVB

Actualitat/ Notícies

Consulteu el Projecte de reglament per la creació del Comitè de la Veterinària de Granges

26/02/2022

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2022 va aprovar inicialment el Projecte de Reglament de creació Comitè de la Veterinària de Granges del COVB. Aquest reglament se sotmetrà a informació pública l’acord i el Reglament per un termini d’un mes, a fi que s’hi puguin presentar les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que es considerin convenients.