COVB

Actualitat/ Notícies

Consultes a distància en situació de crisi sanitària

20/03/2020

Davant l’actual crisi sanitària, les limitacions a la circulació per les vies públiques i el risc que suposa per als clients i els veterinaris atendre consultes presencialment en els centres veterinaris, us informem que a l’empara de l’article 8.8 del Codi Deontològic per a l’exercici de la professió Veterinària del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya que estableix que:

“No s’haurà de prescriure tractaments o altres procediments sense haver realitzat un examen directe i previ del pacient. No obstant això, quan el veterinari responsable conegui la informació epidemiològica i/o clínica i porti un seguiment documentat dels animals, i el pugui acreditar, podrà prescriure tractaments sense necessitat de la seva presència física. En benefici d’això, el veterinari no admetrà consultes, que impliquin una prescripció, realitzades exclusivament per telèfon, carta o qualsevol altre mitjà de comunicació.”

L’Organització Col·legial Veterinària considera procedent que els veterinaris puguin atendre animals mitjançant consultes a distància sempre i quan no es tracti de processos greus o la seva tardança pugui comportar efectes perjudicials en la salut i/o el benestar dels animals.

Per a això caldrà que es tracti d’un pacient del centre veterinari i que es disposi de la corresponent història clínica.

En tals casos, els veterinaris i les veterinàries podran prescriure un tractament i emetre la corresponent recepta electrònica.

El que et comunico a fi que procedeixis en conseqüència.

Cordialment,