COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació 3 focus Influença Aviària a la província de Barcelona

06/01/2023

En data de 30 de desembre de 2022, el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat el cas de tres aus salvatges com a Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (H5N1), dos bernats pescaires i un aligot comú i s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE.
Tot i que, com ja sabeu, no s’han d’establir mesures sanitàries obligatòries en casos d’aus silvestres, com a mesura de precaució per la proximitat amb el Zoo de Barcelona i l’elevat risc actual d’introducció d’IAAP, s’ha establert de nou una zona de control (3 km) i una zona de seguiment (3-10 km).
Les principals mesures de prevenció davant aquests nous focus són:

  • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure.
  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.

Recordeu l’obligació de notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

  1. Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  2. Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  3. Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  4. Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

i de la necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a l’explotació, sobretot aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte d’aus silvestres amb les aus de corral.

  • Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat, ni propers a excepció de les mesures comunicades pels municipis d’Annex II i III de l’Ordre APA/782/2022.

En l’enllaç, podeu consultar el díptic amb les mesures de bioseguretat en explotacions avícoles per prevenir l’entrada de la IAAP, elaborat pel Servei de Prevenció en Salut Animal.  I per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Prevenció en Salut Animal salutanimal.daam@gencat.cat