COVB

Actualitat/ Notícies

Comunicat en relació a les mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació

29/04/2020

COVID-19. Noves mesures laborals aprovades pel Reial decret llei 15/2020

Al BOE del dia 22 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que entre altres, incorpora una sèrie de mesures laborals i socials, com la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors donats de baixa durant el període de prova d’una feina nova; ampliació de l’àmbit d’aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials; es prorroga dos mesos el caràcter preferent del teletreball i el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada; es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus; la sol·licitud de cessament d’activitat per a autònoms sense mútua, etc.,  que amb caràcter general va entrar en vigor el dia 23 d’abril.

La norma incorpora més de 30 mesures que reforcen el finançament de les empreses, ofereixen suport en l’àmbit fiscal, faciliten l’ajust de l’economia i protegeixen l’ocupació i als ciutadans. A continuació, els informem de les principals mesures laborals i socials que incorpora aquest Reial decret llei 15/2020.

1. S’amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’una feina nova

S’amplia la cobertura de la prestació als treballadors que els seus contractes s’hagin extingit durant el període de prova d’una feina nova des del 9 de març o aquells que l’hagin extingit voluntàriament des de l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

En concret la norma estableix que l’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instàncies de l’empresa, produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació amb independència de la causa per la qual s’hagués extingit la relació laboral anterior.

Així mateix, es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l’alta, els treballadors que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part d’una altra empresa, si l’empresa n’hagués desistit com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19. La situació legal de desocupació s’acreditarà mitjançant una comunicació escrita per part de l’empresa al treballador desistint de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID 19.

2. S’incrementa l’àmbit d’aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials

Es modifica la regulació dels ERTO per causa de força major, per a cobrir les reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s’han vist afectats pel COVID 19.

Les empreses de sectors essencials podran diferenciar els treballadors que realitzen les labors imprescindibles dels que no, per poder accedir a sol·licitar un ERTO.

Les empreses que desenvolupen activitats qualificades d’essencials es poden acollir a un ERTO per la part d’activitat que no estigui afectada per aquest caràcter essencial.

En concret la norma estableix que:

“Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració l’estat d’alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

En relació amb les activitats que s’hagin de mantenir d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma, altres normes de rang legal o les disposicions dictades per les autoritats delegades en virtut del que es preveu en l’article 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’entendrà que concorre la força major descrita en el paràgraf anterior respecte de les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part d’activitat no afectada per les citades condicions de manteniment de l’activitat”.

3. Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus

4. Pròrroga per dos mesos de les adaptacions i reduccions de jornada per conciliar

5. Pròrroga per dos mesos del caràcter preferent de la feina a distància (teletreball)

6. Utilització de les quantitats del fons de promoció i educació de les cooperatives per pal·liar els efectes de la COVID-19.

7. Millores per als treballadors agraris

8. Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora

Els treballadors autònoms tenien de termini fins al mes de juny del 2019 per realitzar l’opció per alguna mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d’uns 50.000 autònoms no ho van fer i en aquests moments han de realitzar de manera massiva la sol·licitud de cessament d’activitat pel que es disposa en aquest RDL 15/2020 que poden optar per una mútua al moment de sol·licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació.

9. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social en què el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny del 2020.

Les sol·licituds s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés i l’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent en el qual s’hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.

L’ajornament serà incompatible amb la moratòria de quotes i les sol·licituds d’ajornament per períodes respecte dels quals també s’hagi sol·licitat la citada moratòria es tindran per no presentades, si al sol·licitant se li ha concedit aquesta última.

10. Rescat de fons de pensions

11. S’adapta la qualificació de societat laboral

12. Suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El període de vigència de l’estat d’alarma, així com les seves possibles pròrrogues, no computarà a l’efecte dels terminis de durada de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ni per al compliment de qualsevol requeriments. S’exceptuen aquelles actuacions derivades de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència resultin indispensables. També queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats pel que fa al compliment de la normativa d’ordre social i de Seguretat Social.

13. Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes

Es modifiquen les previsions relatives al règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes respecte a les sol·licituds presentades per les empreses que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades.

Serà sancionable la conducta de l’empresa consistent en sol·licitar mesures, en relació a l’ocupació, que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, quan aquesta circumstància es dedueixi de les falsedats o incorreccions en les dades facilitades per aquelles i sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes o a l’aplicació de deduccions indegudes en les quotes a la Seguretat Social.

S’afegeix a més que el treballador conservarà el dret al salari corresponent al període de regulació d’ocupació inicialment autoritzada, descomptades les quantitats que hagués percebut en concepte de prestació per desocupació.

S’introdueixen modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, entre les quals es troba que en el cas d’infracció de l’article 23.1.c) (consistent a efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o inexactes que donin lloc al fet que els treballadors obtinguin o gaudeixin indegudament de prestacions, així com la connivència amb els seus treballadors o amb els altres beneficiaris per a l’obtenció de prestacions indegudes o superiors a les que procedeixin en cada cas, o per eludir el compliment de les obligacions que a qualsevol d’ells correspongui en matèria de prestacions) l’empresa respondrà directament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes pel treballador, sempre que no concorri dol o culpa.