COVB

Actualitat/ Notícies

CLOSA IGM SL és l’empresa adjudicatària del sacrifici d’urgència d’ungulats domèstics fora d’escorxador

16/06/2023

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, comunica que el contracte major per a delegar la tasca de servei d’assistència tècnica per a la realització de controls veterinaris oficials ante mortem i de sacrifici en cas de sacrifici d’urgència d’ungulats domèstics fora d’escorxador, s’ha adjudicat a l’empresa CLOSA IGM SL.,

Per tant, el personal veterinari de l’empresa CLOSA IGM SL es considera personal veterinari oficial de l’explotació, d’acord amb les definicions establertes en el Procediment Normalitzat de Treball referent a les actuacions en l’explotació en relació amb l’aptitud per al transport a escorxador i sacrifici d’urgència, i és l’únic personal veterinari que pot emetre els corresponents certificats oficials zoosanitaris en cas de sacrifici d’urgència fora d’escorxador.

Des del 14 de juny de 2023, un cop avaluada la possible aptitud per al sacrifici d’urgència per part del/de la titular de l’explotació o amb l’assessorament del/de la veterinari/ària de l’explotació, cal comunicar i organitzar amb l’escorxador de destinació, i avisar amb una antelació mínima de 12 hores al personal veterinari oficial de l’empresa CLOSA IGM SL, contactant al número de telèfon 613722684 (preferentment de 7.00 a 19.00 hores) per a que realitzi la inspecció ante mortem dels animals, i si escau, emetre el certificat oficial Zoosanitari.

Per tant, a partir d’ara es poden rebre certificats zoosanitaris signats per l’empresa CLOSA IGM, SL i també certificats signats per veterinaris clínics col·legiats, aquests darrers s’han de rebre només de manera transitòria ja que mitjançant actes de control oficial d’escorxador es farà constar que no és correcte i que s’ha d’avisar a l’empresa CLOSA IGM, SL. En un termini breu s’han de deixar de fer els certificats emesos per veterinaris clínics col·legiats i només seran vàlids els de l’empresa CLOSA IGM, SL.

Informar-vos que aquesta actuació no té cap cost pel ramader.

En el document adjunt trobareu totes les instruccions relatives a aquesta actuació, que properament es penjaran a la següent pàgina web: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_benestar_animal/dar_transport/documents-aprovats-gestio/

VEURE DOCUMENT