COVB

Actualitat/ Notícies

Anunci del COVB d’aprovació inicial del Projecte de modificació parcial dels Estatuts

06/03/2023

Benvolguts col·legiats i Benvolgudes col·legiades,

La Junta de Govern reunida en data de 3 de març de 2023 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte de modificació parcial dels vigents Estatuts del COVB segons el text que s’adjunta als presents acords.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del Projecte de modificació parcial dels vigents Estatuts per un termini d’un mes, a fi que les persones col·legiades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

A tal efecte, l’anunci s’envia per correu electrònic a les persones col·legiades, es publica al taulell d’anuncis i al Web del COVB, www.covb.cat. El text es pot consultar al Web i a la Secretaria del Col·legi juntament amb la memòria justificativa.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a Barcelona, 3 de març de 2023.