COVB

Actualitat/ Notícies

Aclariments de la direcció general de drets dels animals als casos d’eutanàsia a instàncies de l’organització col·legial veterinària

06/10/2023

La Direcció General de Drets dels Animals (DGDA) ha emès una nota informativa per a aclarir alguns dubtes sobre les eutanàsies regulades a l’article 27.a) de la nova Llei estatal de protecció dels drets i el benestar dels animals, en resposta a unes consultes plantejades per l’Organització Col·legial Veterinària que podeu descarregar.

Les autoritats estatals han declarat que els veterinaris són els únics professionals que poden valorar el benestar animal en aquestes situacions i decidir si les condicions que presenta l’animal són suficients per a practicar una eutanàsia. És a dir, si la causa del patiment és “recuperable” o “no recuperable” entenent que aquesta darrera situació es pot donar, quan no hi ha un procediment clínic o tècnic per evitar els patiments, o bé, quan el client es nega a realitzar les actuacions proposades o no pot pagar els honoraris professionals o les despeses que es generin.

Quan es practica una eutanàsia, el/la veterinari/veterinària ha d’emetre un certificat que ha de quedar arxivat juntament amb la història clínica del pacient, l’autorització de l’eutanàsia i, en el seu cas, la renúncia del propietari al tractament recomanat pel/la veterinari/a.

La DGDA ha establert el contingut del certificat que varia segons es tracti d’un animal “no recuperable” o d’una “malaltia tractable”.

Atès que les competències de control i sanció en matèria de protecció animal corresponen, segons el tipus d’infracció de què es tracti, a la Generalitat i als municipis, es plantejarà una consulta urgent al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per conèixer quins criteris s’aplicaran a Catalunya.