COVB

Actualitat/ Notícies

Webseminar: Bienestar en porcino, el fin de la era de las jaulas

14/01/2022

Aquest seminari del Consejo General de Colegios veterinarios de España revisa la legislació en matèria de benestar animal de la UE que actualment està sota revisió, tant els 2 reglaments (transport i sacrifici),com les específiques, en el cas del porcí, la Directiva 120/2008 tot això en el marc de l’estratègia europea “Del Camp a la Taula”. Paral·lelament, ha sorgit la iniciativa ciutadana de la fi de l’era de les gàbies que ha superat els mínims exigits i, per tant, ha hagut de ser atesa.
La resposta tant del Parlament, com de la Comissió ha estat acollir-la positivament amb la qual cosa més aviat que tard haurem de tenir un canvi en les normatives que afecten a les espècies domèstiques que actualment es produeixen en gàbies.

El curs analitza com afecta tot plegat al porcí i els sistemes alternatius que s’estan estudiant sobre parts solts i com pot afectar tant el benestar de la truja com la supervivència dels garrins.

Ponent: Miguel Ángel Higuera, veterinari. Des de 2011 és el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, representa al sector porcí espanyol en diferents grups d’experts de la UE. És president del grup de treball de Salud y Bienestar Animal del Copa Cogeca i el vicepresident del grup de Carne de Porcino.

Data i hora: 20 de gener 2022, a les 14.30 hores (13:30 en Canarias)

Durada: 90 minuts

Preu: gratuït

Programa: Descarregar

Més informació