COVB

Actualitat/ Notícies

Presentació de candidatures per formar part del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals del COVB

17/09/2021

Recordeu que està obert fins el dia 30 de setembre de 2021 el termini de presentació de candidatures per formar part del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals del COVB.

Totes les persones col·legiades que vulgueu presentar la vostra candidatura heu d’enviar el formulari adjunt, un currículum professional breu (màxim de dues pàgines) i una carta de motivació signada en la qual exposeu els motius pels que us agradaria formar part d’aquest comitè. Les sol·licituds signades poden presentar-se presencialment al COVB, per correu postal o bé per correu electrònic amb la signatura electrònica a proteccio.animal@covb.cat.

El Reglament de funcionament d’aquest Comitè aprovat el dia 24 de març de 2021, estableix a l’article 3r que els membres s’escolliran a través d’un procés de presentació de candidatures obert a totes les persones col·legiades, en les quals es valorarà l’experiència i coneixements especialitzats en benestar animal. Els membres vigents del Comitè presentaran una proposta a la Junta de Govern, que haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.

Objectius principals del Comitè:

Aquest Comitè pretén contribuir a una més ordenada i cohesionada actuació de les veterinàries/veterinaris de col·lectivitats resolent els seus dubtes i gestionant les seves necessitats, i traslladar a les Administracions públiques implicades les propostes d’actuació.

De la mateixa manera, el Comitè assessorarà a la Junta de Govern en temes d’actualitat que afectin a la protecció animal en relació als animals de companyia, als animals salvatges i als animals d’exposició pública i en qüestions relatives a l’aplicació de la normativa en qualsevol dels àmbits de la protecció animal.

Així mateix, el Comitè assessorarà i proposarà actuacions per aclarir l’aplicació de la normativa reguladora dels gossos potencialment perillosos (GPPs), evitant que es criminalitzi aquests animals en funció de la seva pertinença a una raça, i aportant rigor científic. Per tant, també és una funció d’aquest Comitè aportar una opinió fonamentada al legislador en aquesta matèria.

En aquest marc, és necessari facilitar informació i unes eines correctes a la veterinària per a desenvolupar la seva funció pedagògica amb les persones posseïdores d’aquests animals per tal d’informar-les sobre els seus drets, així com del tracte i de les condicions adients per un correcte estat de cada espècie. Per assolir aquestes fites és important establir protocols d’actuació amb les administracions competents en aquesta matèria per facilitar l’aplicació de la normativa protectora dels animals de companyia.