COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovats tots els punts de l’Assemblea General de Col·legiats

02/07/2021

El dimecres 30 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària  de persones col·legiades oberta en segona convocatòria a les 21.00 hores i en format mixt, (preferentment per mitjans telemàtics i presencial, seguint totes les mesures preventives que imposa la situació sanitària). Segons l’ordre del dia, van resultar aprovades les Actes de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària anteriors de data 24 de març de 2021, la Memòria d’activitats, la gestió econòmica del COVB i la liquidació dels pressupostos del COVB de l’any 2020 amb presentació de comptes anuals i l’informe auditat sobre la gestió financera i pressupostària de l’exercici 2020.

A l’apartat “portal de transparència” de la nostra web hi trobareu la memòria anual, els pressupostos i liquidacions, els comptes anuals i els informes d’auditoria. A més també hi ha publicat i disponible el seguiment pressupostari trimestral de 2021.

https://www.covb.cat/collegi/transparencia/