COVB

Actualitat/ Notícies

Resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en una cigonya i en un capó reial localitzat als Aiguamolls de l’Empordà a Castelló d’Empúries

07/10/2022

El Servei de Prevenció en Salut Animal, de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ens comunica que en data 06/10/2022, el Laboratori Central de Veterinària d’Algete, ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en una cigonya i en un capó reial localitzat als Aiguamolls de l’Empordà a Castelló d’Empúries. S’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

Les dues aus van ser recollides en 2 dies consecutius a la mateixa zona (coordenades: X: 508178, Y: 4673156), i que van ser traslladades al Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls, on es van prendre mostres per a la detecció del virus de la IA, enviades posteriorment per al seu anàlisi al IRTA -CReSA.

Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert  una zona de control (3km) i una zona de seguiment (3-10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. En ambdues zones per part de SVO del DACC amb col·laboració del Cos d’Agents Rurals, s’estan realitzant visites de control a les explotacions avícoles amb la finalitat de realitzar vigilància passiva i comprovar les mesures de bioseguretat.

Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

A la zona de 10 km al voltant de la localització de les aus, s’han adoptat les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la confirmació de focus.

Us recordem l’obligació de notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).