COVB

Actualitat/ Notícies

Detectat un focus d’influènca aviària d’alta patogenicitat (IAAP) H5N1 a una granja d’oques a Valladolid

23/12/2022

Atesa la situació epidemiològica vers la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat a la Unió Europea i a l’Estat espanyol, on s’ha confirmat la detecció de IAAP en una explotació d’oques a l’aire lliure a Valladolid, el MAPA ha realitzat un anàlisi de risc que ha resultat amb un augment del risc als municipis inclosos en els annexos II i III de l’Ordre APA/782/2022 que actualitza la llista de municipis establerts a l’Ordre APA/2442/2006. En aquest sentit, tal i com es diu a la nota del MAPA, es considera necessari eliminar les autoritzacions de les establertes als articles 4.3 i 5.1 establertes a l’Ordre APA/2442/2006:
Zones d’especial risc i especial vigilància: municipis inclosos a l’annex II i III de  l’Ordre APA/782/2022:  S’eliminen les autoritzacions a les excepcions establertes a l’ordre ARM3301/2008 pel que fa a les mesures establertes a l’article 5.1 de la Ordre APA/2442/2006:

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició cria d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral.
  • Prohibida la producció d’aus de corral a l’aire lliure ( autorització si disposa de sistema per evitar el contacte directe i indirecte d’aus de corral amb aus silvestres prèvia sol·licitud).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior requerits per motius de benestar quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003).

En funció de l’evolució del risc, es valorarà l’ampliació d’aquestes mesures a la resta del territori de Catalunya, d’acord amb l’Ordre APA/19/2021.

Us recordem que és important reforçar les mesures de bioseguretat a les explotacions d’aus de corral, especialment aquelles mesures destinades evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres, així com reforçar la vigilància passiva i l’obligatorietat de comunicar de forma immediata als serveis veterinaris oficials qualsevol sospita d’IAAP a l’explotació. En aquest sentit, us tornem a enviar l’enllaç a la infografia que va crear la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural fa unes setmanes: https://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/influenca-aviaria/enllacos-documents/fitxers-binaris/stop_influenca_aviaria.pdf.

Adjuntem el document Excel amb el llistat dels municipis inclosos als Annexos II i III de l’Ordre APA/782/2022.