COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació de nous casos de Influença Aviaria d’alta patogenicitat a l’Alt Empordà

28/10/2022

El Servei de Prevenció en Salut Animal informa que amb data 24 d’octubre el Laboratori Central de Veterinària d’Algete, ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en dues cigonyes (Ciconia ciconia) i en una oca (Anser anser) localitzats als Aiguamolls de l’Empordà a Castelló d’Empúries.

Les aus van ser localitzades mortes a la mateixa localització que la cigonya i el capó reial que vam confirmar positius a IAAP H5N1 el passat 3 d’octubre. En aquest sentit, la detecció d’aquestes tres noves aus salvatges positives NO es considera un nou focus, sinó nous animals del focus ja notificat i no implica l’adopció de noves mesures a la zona.

No obstant això, es manté l’adopció de les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona durant 30 dies des de la confirmació dels nous casos.

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure.
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats).
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), inclòs: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

També us recordem l’obligació de notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

i de la necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a l’explotació, sobretot aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte d’aus silvestres amb les aus de corral.