COVB

Serveis a particulars

Queixes i reclamacions

El COVB posa a disposició de qualsevol persona usuària de serveis de medicina veterinària la possibilitat de presentar una queixa davant l'actuació d'un veterinari col·legiat.

QUEIXES I RECLAMACIONS

El Col·legi és l’entitat competent per valorar les actuacions professionals de les persones col·legiades en el seu àmbit territorial, comprovar que s’adeqüen i compleixen la bona pràctica veterinària i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si és el cas, les conductes infractores.

El COVB posa a disposició de qualsevol persona usuària de serveis de medicina veterinària o per una altra persona col·legiada, la possibilitat de presentar una queixa, reclamació o denúncia davant l’actuació professional dels veterinaris i les veterinàries.

Aquesta ha de constar per escrit i ha de fer constar les següents dades:

  • Nom, cognoms, fotocòpia del document d’identificació (DNI,NIE, passaports, etc.), signatura, adreça postal o electrònica, en el seu cas, a efectes de notificacions , telèfon, correu electrònic, fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal o altra documentació rellevant.
  • Sempre que sigui possible, detallar les dades d’identificació de la persona que pogués ser responsable de la suposada infracció.
  • Descripció detallada cronològica dels fets amb indicació del/s fet/s reclamat/s i la/s petició/ns.

La documentació cal adreçar-la a:

Comitè de Deontologia
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Av. República Argentina, 25
08023 Barcelona

Telèfon: 93 211 24 66, extensió 6.

Formulari de Queixa o Reclamació

A continuació es pot descarregar el Formulari de Queixa o Reclamació:

 

Model_de Queixa/Reclamacio_COVB

 

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) compta amb un Comitè de Deontologia, l’objectiu del qual és vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió veterinària, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

El Comitè analitza les denúncies rebudes, i, en cas que sigui necessari, proposa un protocol d’actuació, amb les recomanacions professionals a tenir en compte davant d’una determinada situació clínica, o bé, proposa la obertura d’un expedient disciplinari en cas de sospita d’infracció disciplinària.

Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB i la resta de normativa col·legial i reguladora de la professió Veterinària.