"El soporte y los conocimientos de los comités asesores"

****backup cat****

AJUTS I PROGRAMES ESPECIALS

AJUTS I BEQUES

EXEMPCIÓ QUOTES PER VETERINARIS EN L'ATUR

AJUTS PER PROGRAMES DE FORMACIÓ

Tots els col·legiats –amb un any d'antiguitat al COVB com a mínim– podran optar, mitjançant la sol·licitud, a les ajudes destinades a les despeses d’inscripció en cursos i congressos de veterinària realitzats a l’Estat durant l’any 2019.

L’import de cada ajut no podrà superar el 50% del cost de la inscripció i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total dels ajuts (9.000 €). Només es podrà presentar una única sol·licitud d’ajut per persona.

AJUTS D'INNOVACIÓ

Aquests nous ajuts destinats a la Innovació dels col·legiats es poden sol·licitar per conceptes diversos com les despeses de digitalització (p.ex.: adaptació al programa de signatura electrònica de l’AIAC), per la compra de tauletes tàctils destinades a la signatura electrònica o inversions que justifiquin la reducció de l’ús de paper.

Els destinataris són els col·legiats al COVB amb una antiguitat d'almenys un any i l’import de cada ajuda no superarà el 50 % del cost de la compra/despesa, realitzades entre l’1 de gener fins al 31 d’octubre de 2020. Així mateix serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total de 2.000 €. Només s’admetrà una sol·licitud per col·legiat al COVB.

BEQUES RAMON TURRÓ

 

Aquesta convocatòria anual dirigida als col·legiats amb una antiguitat mínima d’un any al COVB, ofereix tres beques dotades amb un màxim de 3.000 euros cadascuna.

L’objectiu de les Beques és facilitar l’ampliació de la formació teòrica i pràctica en entitats de reconegut prestigi a l’exterior. Així, el COVB incentiva i facilita la millora del coneixement d’altres llengües i l’establiment de relacions i l’intercanvi de coneixements entre professionals de diferents indrets. 

A les Beques es contemplen els sectors de la clínica de petits animals i animals exòtics, dels grans animals, d’èquids, de la higiene alimentària i de la investigació veterinària.

Designació de beneficiaris

En la sessió de l’Assemblea del 21 de desembre de 2010, es va acordar crear una derrama extraordinària de 3 euros a càrrec dels col·legiats que es genera per la defunció d’un/a company/a col·legiat/a, que s’abona pels col·legiats/es al rebut trimestral següent al de la defunció del company i que es lliura íntegrament a la/s persona/s (beneficiari/s) designada/s pel Col·legiat. Si manca el/s beneficiari/s, l’ajut es dona al/s hereu/s del company difunt que hagi/n acceptat l’herència.

Acord de l’Assemblea:

Crear una derrama extraordinària de tres euros (3 €) a càrrec dels veterinaris col·legiats, que es generarà per la defunció de cada col·legiat. Aquesta quantitat s’abonarà pels col·legiats en el rebut trimestral següent a que tingui lloc la defunció. L’import recaptat serà íntegrament lliurat al/s beneficiari/s designat/s pel col·legiat. En el cas que manqui la designació l’import serà lliurat al/s hereu/s del difunt que hagi/n acceptat l’herència.

Designació de beneficiari/s:

Els col·legiats que vulgueu designar el/s beneficiari/s d’aquest ajut heu d’enviar al COVB l’original del formulari de designació de beneficiari de l’ajut per defunció signat amb fotocòpia del carnet de col·legiat/a al COVB, o presentar-lo personalment a les oficines del COVB.

AJUTS I BEQUES

La Junta de Govern, en sessió de 18 de juny de 2012, va acordar davant la difícil situació econòmica, d’acord amb l’article 46.4 dels Estatuts, que els col·legiats i col·legiades en situació d’atur acreditat poden sol·licitar l’exempció de les quotes col·legials durant un màxim d’un any.

Aquest acord va ésser informat i ratificat per l’Assemblea General ordinària de col·legiats celebrada el dia 29 de juny de 2012.

Les sol·licituds, s’hauran de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es pot presentar:

  • On-line a l’adreça de correu electrònic covb@covb.cat adjuntant el formulari escanejat amb la firma del/a interessat/a junt amb la fotocòpia del DNI.
  • O personalment al Registre del COVB, ubicat a Avinguda República Argentina, 25, planta baixa, 08023 Barcelona, de 9.00 a 19.00 h.

A més, s’haurà d’acompanyar còpia de la resolució de la Direcció Provincial de l’INEM atorgant l’atur.

Un cop atorgada l’exempció, abans de que es generi el següent rebut trimestral, és a dir abans del 1r de gener, 1r d’abril, 1r de juliol i 1r d’octubre els interessats i les interessades que continuïn en situació d’atur hauran d’acreditar-ho novament al COVB per tal que no es generi el següent rebut trimestral.

Els veterinaris col·legiats aturats tenen la condició de col·legiats NO EXERCENTS. En el cas que constin com veterinaris exercents, hauran d’emplenar el formulari de declaració de veterinari exercent a veterinari no exercent.